Lęborski Sport 2018

Utworzono: 15-11-2017

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku, oferty klubów sportowych dotyczące realizacji zadań publicznych z zakresu sportu należy składać do 30 listopada. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej (dla stowarzyszeń/prawo). Pomocne będą:

- Uchwała nr XXVIII-489/2013 Rady Miejskiej w Lęborku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku,

- Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.12.2014 r. w sprawie określenia wzoru oferty i wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu sportu oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

Przejdź do góry strony