przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


MKRPA w Lęborku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku
ul. Wyszyńskiego 3 (wejście od strony ul. Franciszkańskiej)
pok. 123
tel. 59/8634753
 
 
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku działającą na ustawie o wychowaniu w trzeźwości: (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zmianami) powołał zgodnie z aktem prawnym Burmistrz Miasta Lęborka Zarządzeniem Nr 21/2007 z dnia 13 marca 2007 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12 maja 2009 r. oraz Zarządzeniem nr 54/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12 czerwca 2012 roku.

W skład Komisji weszły osoby odpowiednio przeszkolone, reprezentujące różne zawody  i specjalności niezbędne do skutecznego zajmowania się  zadaniami związanymi z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jednocześnie przedstawiciele tejże Komisji  wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do którego zadań należą działania związane z interwencją i pomocą rodzinom, w których dochodzi do przemocy.

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku:

Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku należy m.in.:

W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należących do zadań własnych gminy, prowadzonych w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Lęborku, Burmistrz Miasta Lęborka  powołał Zarządzeniem Nr 69/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Stanowisko to pełni Pan Sławomir Tutakowski.

Do jego zadań należy m.in.:


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt