Projekty Unijne

„Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki”

Oświatowy projekt „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki” realizowany jest w ramach działania 03.01. Edukacja przedszkolna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Warty prawie 2 mln złotych projekt otrzymał 85 procent dofinansowania.

„Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół”

Projekt „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” jest realizowany w ramach działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez podwyższenie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.

 


Projekt pt.: „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”

Głównym cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I- III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Lębork poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz doradztwa zawodowego w ramach realizacji programów rozwojowych szkół. W ramach realizacji zakupiony zostanie sprzęt multimedialny (jeden zestaw dla każdej szkoły): laptop, tablica interaktywna, projektor multimedialny.


Projekt pt.: „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork”

Głównym cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Lębork poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz doradztwa zawodowego w ramach realizacji programów rozwojowych szkół. W ramach realizacji zakupiony zostanie sprzęt multimedialny (jeden zestaw dla każdej szkoły): laptop, tablica interaktywna, projektor multimedialny.

Pomorska Droga św. Jakuba RECReate

 Celem projektu jest wzmocnienie istniejącego dziedzictwa kulturowego po to by wykorzystać je do rozwoju regionalnego jako nowego produktu turystycznego w regionie Południowego Bałtyku - Szlak Turystyczny św. Jakuba oraz mobilizacja społeczności lokalnej (w szczególności młodzieży) wokół wspólnej inicjatywy.


„Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2015”

Gmina Miasto Lębork aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na Modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2015”. 


„Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2014”

Gmina Miasto Lębork aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na Modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2014”. 


1-3

W ramach realizacji projektu dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu i programów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, tj. wady wymowy, dysleksja, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, przyrządy do gimnastyki korekcyjnej oraz dla dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami.


Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.


Porządne Pomorze

 „Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego” Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897) nakłada na samorządy gminne nowe rozwiązania dotyczące systemu gospodarki odpadami. Ustawa szczegółowo opisuje system gospodarowania odpadami i zakłada, że nieodłącznym elementem wprowadzenia nowych zasad ma być edukacja ekologiczna mieszkańców, nie precyzując w jaki sposób informować i edukować.


Baltic Rally

Celem Baltic Rally jest integracja i wzmocnienie relacji między sportowcami amatorami pochodzącymi ze społeczności lokalnych w rejonie Południowego Bałtyku (PB). Głównym narzędziem w tym celu będzie organizacja w rejonie PB imprez sportowych w grach zespołowych.


Swiss Contribution

Projekt „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork" dofinansowany ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.


Przejdź do góry strony