przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Skarby Lęborka

„Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego centrum”

finansowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8 KONWERSJA

Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Wartość projektu:

13.079.322,75 zł

w tym wydatki kwalifikowalne:

12.267.792,99 zł

Wartość dofinansowania:

60% wydatków kwalifikowalnych

= 7.360.675,79 zł


Elementy projektu:

Gmina Miasto Lębork – Partner Wiodący:
Parafia Rzymskokatolicka pw. świętego Jakuba Apostoła w Lęborku – Partner:

 


Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski – Partner:

6) remont i udostępnienie wieży  zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – utworzenie sal wystawienniczych i punktu widokowego – przewidywany koszt 1.509.567,00 zł.

Projekt zakłada m.in. przebudowę schodów i poziomów wieży, renowację i częściową przebudowę podstawy dzwonów, przebudowę mechanizmu zegarów, restaurację i wyeksponowanie zabytkowych organów, remont elewacji, remont zaplecza sanitarnego i salki przykościelnej w celu przystosowania dla zwiedzających, wykonanie wewnętrznych instalacji oraz instalacji odgromowej, tynkowanie i malowanie wnętrz, odtworzenie żaluzji wieży na poziomie dzwonu, renowacja witraży, wyposażenie ekspozycji w stoły i plansze.


Cele projektu i planowane efekty:

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Lęborka przez udostępnienie obiektów zabytkowych na potrzeby turystyczne (punkty widokowe, sale muzealne w Wieży Ciśnień, ekspozycje w wieżach kościołów), poprawę estetyki przestrzeni publicznej i stworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku. Projekt skupia się na tych elementach  potencjału historyczno-kulturalnego miasta, które do tej pory pozostawały niewykorzystane ze względu na ich zły stan techniczny i niedostosowanie do potrzeb odwiedzających.

Efektem projektu będzie nadanie centrum miasta atrakcyjnego wizerunku i powstanie produktu turystycznego o zasięgu ponadregionalnym. Dzięki realizacji projektu centrum Lęborka i jego najbliższe okolice zyskają nowy blask i będą przyciągać ciekawymi atrakcjami. Zwiększy się liczba turystów odwiedzających miasto, a mieszkańcy zyskają wysokiej jakości przestrzeń publiczną oraz nowe miejsca i sposoby spędzania wolnego czasu. Projekt przyczyni się do uzyskania efektów realizacji Osi Priorytetowej 8 RPO WP 2014-2020 – utworzenia nowych i wzmocnienie istniejących produktów kulturowych i turystycznych, a także do osiągnięcia celu Działania 8.3, czyli zwiększonej atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych.


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Cookies i polityka prywatności | Kontakt