przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru „Lębork - Północ”.

Burmistrz Miasta Lęborka działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru „Lębork - Północ”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru „Lębork – Północ”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru „Lębork - Północ”.

Konsultacje przeprowadzone będą od 14.04.2017 r. do 15.05.2017 r. w formie:

1. Zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego;

Wypełnione formularze można dostarczyć:

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się 26.04.2017 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Lębork (sala 101 – Sala Rajców);

3. Zbieranie ustnych uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  przekazywanych bezpośrednio do koordynatora projektu (pok. B113 Urzędu Miejskiego w Lęborku);

Projekt programu wraz z formularzem zgłoszeniowymi do pobrania dostępne będą:

Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lebork.pl oraz na tablicy ogłoszeń.


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork