przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Lęborka informuje o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.poz.1875) oraz art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXI-460/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji ogłaszam otwarty nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji.

1. Otwarty nabór trwa od 27 listopada 2017 roku do 11 grudnia 2017 roku.

2. Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami samorządu miasta Lęborka w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat, zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Rewitalizacji, oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta odnośnie rewitalizacji tego Obszaru.

3. Kategorie Kandydatów wyłanianych w otwartym naborze:

4. Szczegółowe warunki udziału w otwartymnaborze opisane są w „Zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat”, będących załącznikiem do uchwały nr XXXI-460/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 października 2017 r.

5. Uchwała z ww. „Zasadami …” oraz wzory dokumentów niezbędnych do udziału w otwartym naborze dostępne są na stronie internetowej Miasta Lęborka w zakładce „Rewitalizacja” www.lebork.pl/rewitalizacja/ , w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lęborka www.bip.lebork.pl w zakładce Zarządzenia oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14.

6. Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat (zgłoszenie oraz wymagana liczba podpisów poparcia Kandydata) należy złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Lęborku, Wydział Współpracy i Rozwoju, u. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork w terminie do 11 grudnia 2017 roku (decyduje data wpływu).

7. Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub bez wymaganej liczby podpisów przedstawicieli kategorii podmiotów (interesariuszy), którą reprezentuje Kandydat lub złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork