Nabór na rok szkolny 2021/2022 do lęborskich przedszkoli i szkół

Utworzono: 19-01-2021

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznych przedszkoli jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci do przedszkoli przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka:

 • rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym. Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.
 • zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

Placówki w których w roku szkolnym 2021/2022 realizowane będzie wychowanie przedszkolne:

 • Przedszkole Nr 1
 • Przedszkole Nr 2
 • Przedszkole Nr 5
 • Przedszkole Nr 6
 • Przedszkole Nr 9
 • Przedszkole Nr 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 – oddziały 5- godzinne
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 - oddziały 5- godzinne
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 - oddziały 5- godzinne

Zasady ogólne naboru na rok szkolny 2021/2022.

1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, w którym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 10 pkt.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy po tym postępowaniu nadal są wolne miejsca, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, który wyznacza przewodniczącego komisji.

Kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, określone przez Radę Miejską w Lęborku.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

Kandydat, który w roku kalendarzowym rekrutacji podlega obowiązkowi wychowania przedszkolnego

6

X

Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują  lub uczą się w trybie dziennym

5

Zaświadczenie z pracy lub szkoły

Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola lub tej samej szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne

4

X

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata, bądź miejsce zamieszkania kandydata  znajduje się najbliżej przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne lub rodzic/opiekun prawny jest pracownikiem tego przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne

3

Zaświadczenie z pracy

 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka

2

Zaświadczenie z placówki

Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, uczy się w trybie dziennym

1

Zaświadczenie z pracy lub ze szkoły

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

od 24.05.2021 r. do 01.06.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 16.04.2021 r.

do 07.06.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 30.04.2021 r.

do 11.06.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 17.05.2021 r.

do 16.06.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 21.05.2021 r.

do 21.06.2021 r.


Zasady ogólne naboru na rok szkolny 2021/2022.  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci  i młodzież zamieszkałą w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Lęborku.

Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół.

Placówki w których w roku szkolnym 2021/2022 realizowany będzie obowiązek szkolny w klasach pierwszych szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10

Zgodnie z obwodami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Lęborku Nr V-43/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork.

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określone przez Radę Miejską w Lęborku

Kryterium

Liczba punktów

 

Dokumenty

Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce

3

X

Rodzic kandydata jest pracownikiem tej jednostki oświatowej, podległej Gminie Miasto Lębork

3

 

X

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkół lęborskich.

2

X

Kandydaci spoza obwodów  lęborskich szkół

1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata z klauzulą odpowiedzialności karne

Punktację przypisuje się kandydatowi tylko w jednej wyższej kategorii.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2021 r. do 31.05.2021 r.

od 05.07.2021 r.

do 09.07.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 18.06.2021 r.

do 16.07.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25.06.2021 r.

do 02.08.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 30.06.2021 r.

do 09.08.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 02.07.2021 r.

do 31.08.2021r.