Wsparcie dla przedsiębiorców mających problemy z terminową zapłatą należności podatkowych w związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa

W dniu 28.04.2020r. Rada Miejska w  Lęborku, w ramach kompetencji wynikającej  z art. 15p i 15q ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.),  podjęła uchwały:

1.Uchwała nr XIV-207/2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2020r. poz. 2300),

2.Uchwała nr XIV-208/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Pom. poz. 2301).

Zarówno uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości jak i przedłużenia terminów płatności podatku dotyczy wyłącznie przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19  (ograniczenie, zakaz prowadzenia działalności). Przedsiębiorca / podatnik podatku od nieruchomości po spełnieniu ściśle określonych, w wyżej wymienionych uchwałach, warunków może skorzystać z ulg w zapłacie podatku od nieruchomości.

Uchwały wraz z załącznikami dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lęborku w zakładce - Prawo lokalne – podatki i opłaty – podatki i opłaty 2020r.

Informacji i wyjaśnień w sprawie ulg w zapłacie podatków udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Lęborku: Tel. 59 8637 715; 59 8637 756; 59 8637 776;  podatki [AT] um [DOT] lebork.pl