Boiska szkolne i Stadion Miejski znów dostępne

Po kilkutygodniowym okresie zamknięcia, w Lęborku ponownie otwierane są boiska szkolne, a także Stadion Miejski. Z obiektów korzystać można na określonych zasadach, w reżimie sanitarnym zapewniającym bezpieczeństwo.
 

Zasady bezpieczeństwa na trenie boisk i Stadionu Miejskiego

Wszystkie obiekty – boiska i stadion - otwarte będą w godzinach 8.00-20.00.

Bieżnie lekkoatletyczne są ogólnodostępne.

Obowiązuje ograniczenie liczby uczestników do 6 osób korzystających w jednym czasie z obiektu (6 osób plus trener na boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz 6 osób na bieżni) z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

Obowiązuje weryfikacja uczestników.

Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt – w widocznym miejscu zostanie zorganizowane miejsce do dezynfekcji rąk.

Zarządca wyznacza jedno miejsce wejścia na obiekt, w przypadku stadionu - przez bramę główną.

Organizator zajęć grup zorganizowanych zobowiązany jest do przestrzegania liczby uczestników zajęć. Obowiązuje przerwa 15 minutowa pomiędzy grupami korzystającymi z boiska, na stadionie – pomiędzy cyklami zajęć. Nie ma możliwości korzystania z węzła sanitarnego i szatni.

Obowiązek zasłaniania twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą samodzielnie (bez opiekuna prawnego) przebywać na obiekcie sportowym.

Korzystanie z osobistego sprzętu sportowego.

Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska lub stadionu mają obowiązek przestrzegania ustalonych zasad funkcjonowania obiektu i stosowania się do poleceń pracownika obiektu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez zarządcę. W przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad korzystający z obiektu będzie proszony o opuszczenie obiektu, a przy braku reakcji zostanie wezwana Straż Miejska lub Policja.

 

Zasady obowiązujące na Stadionie Miejskim

Na stadionie miejskim z boiska ze sztuczną murawą mogą tylko i wyłącznie korzystać kluby i stowarzyszenia sportowe po uprzednim złożeniu zapotrzebowania przez uprawniony podmiot za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sekretariat [AT] csir [DOT] lebork.pl

Obowiązuje grafik treningów, sporządzany i aktualizowany przez zarządcę obiektu zgodnie ze zgłoszeniami klubów i stowarzyszeń sportowych. Obowiązuje weryfikacja uczestników – zgłoszenie osób wchodzących do pracownika CSiR znajdującego się na obiekcie.

Rozpoczęcie zajęć odbywa się o pełnej godzinie zegarowej, cykl zajęć trwa maksymalnie 45 min. Osoby chcące korzystać z bieżni mają obowiązek zgłosić ten fakt pracownikowi obiektu.

Organizator zajęć grup zorganizowanych zobowiązany jest do przestrzegania liczby uczestników odbywających się zajęć.

Trybuny Stadionu są wyłączone z użytkowania.