Urząd Miejski w Lęborku

"Bon edukacyjny 3+ dla pierwszoklasisty z rodziny wielodzietnej"

 Zasady przyznawania pomocy finansowej w formie jednorazowego

„Bonu edukacyjnego 3+” 

1. „Bon edukacyjny 3+” określony w uchwale Nr XXXVIII-714/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.09.2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lębork Programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny” stanowi pomoc finansową i przyznawany jest jednorazowo, na każde dziecko posiadające Kartę „Duża Rodzina 3+” w ramach programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny”.

2. Wysokość „bonu edukacyjnego 3+” wynosi 100 zł.

3. O przyznanie pomocy finansowej w formie jednorazowego „bonu edukacyjnego 3+” mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni posiadający Kartę „Duża Rodzina 3+”, których dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Lęborka.

4. Wnioskodawca oświadcza, że środki finansowe w postaci „bonu edukacyjnego 3+” zostaną przeznaczone wyłącznie na wsparcie procesu edukacyjnego dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej.

5. Wniosek o przyznanie „bonu edukacyjnego 3+” należy składać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku, w terminie od 1 do 30  września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczęło naukę szkolną.

6. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt 6.

7. Gmina przekazuje środki finansowe, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy, na rachunek bankowy lub w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Lęborku,ul. Armii Krajowej 14,określonąwe wniosku.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF