Urząd Miejski w Lęborku

Biblioteka Pedagogiczna

84-300 Lębork, ul. Dygasińskiego 14
tel. (59) 862 10 70

pbw.slupsk.pl/lebork/

e-mail: filia.lebork [AT] pbw [DOT] slupsk.pl

W maju 1950 roku została założona Biblioteka Pedagogiczna w Lęborku, która zaliczana jest do grupy bibliotek specjalnych. Podstawowymi kryteriami decydującymi o tym, są przede wszystkim użytkownicy oraz treść gromadzonych, opracowywanych, przetwarzanych, udostępnianych i upowszechnianych przez nie zbiorów.
 
W chwili obecnej podstawą prawną dla działalności bibliotek pedagogicznych jest: Ustawa o bibliotekach z 27.06.1997r., Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991r. /Dz.Ustaw 1991 Nr 95, poz. 425/ oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.06.1993r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych /Dz.Ustaw 1993 Nr 52, poz. 243/.
 
Zgodnie z ramowym statutem publicznej biblioteki pedagogicznej z 1993 roku, placówki te gromadzą następujące dokumenty biblioteczne:
-literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych w języku polskim i w językach obcych;
-publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania;
-literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury szkolne;
-piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
-programy nauczania;
-materiały dotyczące oświaty w rejonie.
Biblioteka Pedagogiczna w Lęborku jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli i stanowi warsztat pracy kadry pedagogicznej. Do jej podstawowych zadań należy:
-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych /książki, czasopisma, zbiory multimedialne/;
-prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
-tworzenie warsztatu informacyjnego, jak też warunków do pracy indywidualnej i grupowej nauczycieli oraz innych użytkowników biblioteki;
-gromadzenie i udostępnianie literatury dotyczącej nowej reformy oświaty;
-wspieranie placówek oświatowych w procesie kształcenia, dokształcenia i doskonalenia nauczycieli;
-udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego nauczycielom-bibliotekarzom szkolnym;
-wspomaganie nauczycieli w realizacji programu w zakresie edukacji regionalnej, czytelniczej, informacyjnej;
-prowadzenie działalności dydaktycznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz zainteresowanych grup użytkowników.
 
W Bibliotece Pedagogicznej w Lęborku głównymi odbiorcami usług bibliotecznych są nauczyciele, studenci wszystkich kierunków studiów, uczniowie szkół średnich oraz mieszkańcy naszego powiatu. Utrzymujemy, zgodnie ze statutem, w rejonie działania ścisły kontakt ze wszystkimi szkołami, przedszkolami, ośrodkami szkolno-wychowawczymi i innymi placówkami oświatowymi.
 
Do biblioteki przychodzą czytelnicy z zapytaniami o wszystkie dziedziny wiedzy i aby zaspokoić ich potrzeby i zainteresowania czytelnicze, proponujemy różnorodne formy usług:
-dostarczanie nowości literatury pedagogiczno-psychologicznej oraz z dziedzin pokrewnych;
-porady przy korzystaniu z katalogów i kartotek;
-sporządzanie zestawień bibliograficznych, recenzji, wykazów nowości książek i kaset multimedialnych;
-lekcje biblioteczne z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego prowadzone dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;
-przygotowanie literatury na konferencje rad pedagogicznych szkół, spotkań z rodzicami, czy godzin wychowawczych;
-prowadzenie wypożyczeń bibliotecznych;
-przygotowanie wystaw książkowych nowości lub na określone tematy;
-pomoc w przygotowaniu scenariuszy uroczystości szkolnych, apeli;
-pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych;
-udostępnianie biblioteki na tzw. zespoły metodyczne bibliotekarzy i nauczycieli różnych przedmiotów;
-spotkania doradców metodycznych;
-przygotowanie kącika „Reforma oświaty" gromadzącego programy nauczania, materiały dotyczące przemian edukacyjnych w Polsce i na świecie;
-materiały dotyczące Unii Europejskiej;
-pomoc w przygotowaniu się do egzaminów i konkursów doskonalących;
-wypożyczanie kaset z Filmoteki edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej;
-korzystanie z kartoteki zagadnieniowej, zawierającej artykuły z posiadanych przez nas czasopism pedagogicznych (posiadamy 179 haseł);
-proponujemy teczki z wycinkami prasowymi o różnorodnych zagadnieniach.
 
Podstawowym źródłem informacji o naszych zborach są katalogi: alfabetyczny i działowy, kartoteka zagadnieniowa, wystawki i ekspozycje książek oraz czasopism, informacje w prasie lokalnej, zestawienia bibliograficzne, porady biblioteczne, warsztat informacyjno-bibliograficzny. Istotnym elementem warsztatu informacyjno-bibliograficznego naszej placówki są kartoteki zagadnieniowe, które dostarczają nauczycielom i studentom szybkiej i selektywnej informacji, pozwalają na znaczne skrócenie czasu poszukiwania i gromadzenia potrzebnych materiałów. Przygotowywane są na podstawie artykułów z prasy pedagogiczno-psychologicznej i spełniają rolę swoistego banku informacji o zawartości treściowej czasopism. Nauczyciele najczęściej wykorzystują kartoteki przy pisaniu rozkładu materiału, tworzeniu programów autorskich, poszukiwaniu nowych rozwiązań metodycznych, zajęciach pozalekcyjnych, czy pracy indywidualnej z uczniem. Oto kilka haseł w naszej kartotece: Lęk, stres w szkole, Jak się uczyć?, Masmedia, Narkomania, Alkoholizm, Prawa ucznia i dziecka w szkole, Reforma oświaty, Edukacja regionalna, Nowa Matura, Globalizacja, Unia Europejska.
 
Dla potrzeb czytelników wykonujemy na miejscu usługi kserograficzne.
 
Najważniejszym celem Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych wszystkich tych, którzy pragną uzupełniać wiedzę, doskonalić umiejętności i ciągle podnosić swoje kwalifikacje.
 
Biblioteka jest czynna:
poniedziałek - piątek 11.00 - 18.00 
w soboty - nieczynna 
Biblioteka Pedagogiczna

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF