Urząd Miejski w Lęborku

Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne

Adres:

84 - 300 Lebork
ul. Młynarska 14 - 15
tel. 59 8622 - 414
działa przy Muzeum w Lęborku
 
 
Władze:
Senior Kapituly LBH
Daniel Żegunia
Namiestnicy Kapituly LBH
Joanna Schodzinska
Marcin Ramczyk
Podskarbi LBH
Wiesław Budkowski
Jerzy Wierciński
 
 

Historia:

W październiku 1994 r. w grupie osób zainteresowanych historią Lęborka i okolic, zbieraczy widokówek oraz starych dokumentów, a także pasjonatów i hobbystów powstał pomysł założenia stosownego stowarzyszenia. Kilka dni pózniej odbyło sie spotkanie zainteresowanych osób, na którym opracowany zostal projekt statutu organizacji oraz ramowy podział zadań, które leżą obecnie w gestii stowarzyszenia. W listopadzie 1994 r. czlonkowie stowarzyszenia ustalili siedzibę instytucji - która od samego poczatku istnienia a z po dzień dzisiejszy mieści sie w Muzeum w Lęborku - a także charakterystyczne logo, na którym widnieje fronton średniowiecznego ratusza wraz z tarcza herbowa Lęborka. W tym czasie również stowarzyszenie przybrało nazwę Lęborskiego Bractwa Historycznego. Jednocześnie szeregi bractwa zasilili czlonkowie miejscowego Koła Przewodników.
 
W lutym 1995 r. stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną, poprzez zarejestrowanie i akceptacje przez Sąd Rejestrowy jego statutu. Od tego momentu rozpoczyna sie bogata działalność Stowarzyszenia Lęborskie Bractwo Historyczne.
 
 
Stowarzyszenie brało udzial m.in:
- w organizowaniu corocznych imprez kulturalnych w ramach Jarmarku Jakuba i Świeta Patrona Miasta Leborka - turniej rycerski, wystawy w kościele pw. Sw. Jakuba Apostoła w Lęborku;
- w organizacji wspólnie z Muzeum w Lęborku wystaw oraz prelekcji i sesji naukowych dotyczących rodów szlacheckich zamieszkujących ziemię lęborską, historii kościołów lęborskich, obrządków religijnych itp.
- w przygotowaniu oraz publikacji wydawnictw pod nazwą „Lębork z przełomu XIX i XX wieku" - 2 części;
- inwentaryzacji dawnych majatków szlacheckich na ziemi lęborskiej;
- inwentaryzacji obiektów sakralnych na ziemi lęborskiej;
 
 
Ponadto stowarzyszenie wspólnie z Muzeum w Lęborku wydaje cyklicznie zeszyty z serii „Biuletyny Historyczne Leborskiego Bractwa Historycznego i Muzeum w Leborku", w których publikowane są artykuly ścisle związane z historią ziemi lęborskiej.
 
 
Stowarzyszenie Lęborskie Bractwo Historyczne jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych, opierającym swoją działalność na społecznej pracy członków. LBH prowadzi działalność gospodarczą, niemniej wszelki zysk uzyskiwany z tej działalności przekazywany jest na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową.
 
Swoje działania stowarzyszenie realizuje skupiając się bezpośrednio na utworzeniu uporządkowanej dokumentacji związanej z historią ziemi lęborskiej, kontaktach z archiwami w kraju oraz zagranicą, wydawaniu publikacji zawierających artykuły członków stowarzyszenia oraz osób bezpośrednio z nim współpracujacych. Ponadto stowarzyszenie organizuje prelekcje, sesje naukowe oraz wykłady ściśle związane z tematyką dotyczacą historii Lęborka i okolic. 
Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył 16 rok zycia i poprzez swoją działalność - w okresie próbnym - został zaakceptowany i przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków w jego poczet.
 
Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, zaś funkcje reprezentacyjne oraz wykonawcze w stowarzyszeniu pełni Kapituła Bractwa.
Członkowie Lęborskiego Bractwa Historycznego spotykają się w swojej siedzibie raz na dwa tygodnie w sobotę.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF