Urząd Miejski w Lęborku

Projekty Unijne

UTWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU RUCHU ROWEROWEGO W REJONIE LĘBORKA POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO (DW214)

W ramach operacji pn. „Utworzenie spójnego systemu ruchu rowerowego w rejonie Lęborka poprzez budowę ścieżki rowerowej przy ul. Krzywoustego (DW214)” powstanie droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 590 m, zlokalizowana wzdłuż ul. Krzywoustego i przy rondzie im. Jana Pawła II w Lęborku.


Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Gmina Miasto Lębork bierze udział w partnerskim projekcie pt. „Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania  e-usług”, który jest realizowany od 10.12.2018 r. do 31.03.2020 r.


OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

Gmina Miasto Lębork w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EDUQ, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku OTWARTE DRZWI rozpoczęła realizację projektu pn. OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony Lębork”

„Gmina Miasto Lębork otrzymała dofinansowanie Projektu: „Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony Lębork” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II w ramach działania 2.5.


Szlaki Dziedzictwa Bałtyckiego. Rozwój infrastruktury turystyki na obszarze Południowego Bałtyku.

Projekt ma na celu zbudowanie i wdrożenie w życie 8 Dróg Kulturowych oraz pakietu 8 kilkudniowych Wycieczek Marzeń w Regionie Południowego Bałtyku. 


Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury

W dniu 11 grudnia 2017r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


„Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2015”

Gmina Miasto Lębork aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na Modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2015”. 


Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach RPO WP 2014-2020

Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Lębork.


Lęborski Węzeł Przesiadkowy

„Gmina Miasto Lębork otrzymała dofinansowanie Projektu: „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


„Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki”

Oświatowy projekt „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki” realizowany jest w ramach działania 03.01. Edukacja przedszkolna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Warty prawie 2 mln złotych projekt otrzymał 85 procent dofinansowania.

Projekt pt.: „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”

Głównym cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I- III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Lębork poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz doradztwa zawodowego w ramach realizacji programów rozwojowych szkół. W ramach realizacji zakupiony zostanie sprzęt multimedialny (jeden zestaw dla każdej szkoły): laptop, tablica interaktywna, projektor multimedialny.


Projekt pt.: „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork”

Głównym cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Lębork poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz doradztwa zawodowego w ramach realizacji programów rozwojowych szkół. W ramach realizacji zakupiony zostanie sprzęt multimedialny (jeden zestaw dla każdej szkoły): laptop, tablica interaktywna, projektor multimedialny.

Ważne
Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Lęborku
13-03-2020
Mając na celu powstrzymanie i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF