przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Projekty Unijne

Lista podstron:

„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony Lębork”

„Gmina Miasto Lębork otrzymała dofinansowanie Projektu: „Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony Lębork” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II w ramach działania 2.5.

czytaj więcej ...

Szlaki Dziedzictwa Bałtyckiego. Rozwój infrastruktury turystyki na obszarze Południowego Bałtyku.

Projekt ma na celu zbudowanie i wdrożenie w życie 8 Dróg Kulturowych oraz pakietu 8 kilkudniowych Wycieczek Marzeń w Regionie Południowego Bałtyku. 

czytaj więcej ...

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury

W dniu 11 grudnia 2017r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

czytaj więcej ...

„Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2015”

Gmina Miasto Lębork aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na Modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2015”. 

czytaj więcej ...

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach RPO WP 2014-2020

Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Lębork.

czytaj więcej ...

Rewitalizacja "Lębork Nowy Świat"

czytaj więcej ...

Lęborski Węzeł Przesiadkowy

„Gmina Miasto Lębork otrzymała dofinansowanie Projektu: „Lęborski Węzeł Przesiadkowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

czytaj więcej ...

„Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki”

Oświatowy projekt „Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki” realizowany jest w ramach działania 03.01. Edukacja przedszkolna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Warty prawie 2 mln złotych projekt otrzymał 85 procent dofinansowania.

czytaj więcej ...

Skarby Lęborka

czytaj więcej ...

Rewitalizacja Centrum Lęborka

czytaj więcej ...

Projekt pt.: „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”

Głównym cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I- III szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Lębork poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz doradztwa zawodowego w ramach realizacji programów rozwojowych szkół. W ramach realizacji zakupiony zostanie sprzęt multimedialny (jeden zestaw dla każdej szkoły): laptop, tablica interaktywna, projektor multimedialny.

czytaj więcej ...

Projekt pt.: „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork”

Głównym cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Lębork poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz doradztwa zawodowego w ramach realizacji programów rozwojowych szkół. W ramach realizacji zakupiony zostanie sprzęt multimedialny (jeden zestaw dla każdej szkoły): laptop, tablica interaktywna, projektor multimedialny.

czytaj więcej ...

„e-Lębork – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY MIASTO LĘBORK"

czytaj więcej ...

Pomorska Droga św. Jakuba RECReate

 Celem projektu jest wzmocnienie istniejącego dziedzictwa kulturowego po to by wykorzystać je do rozwoju regionalnego jako nowego produktu turystycznego w regionie Południowego Bałtyku - Szlak Turystyczny św. Jakuba oraz mobilizacja społeczności lokalnej (w szczególności młodzieży) wokół wspólnej inicjatywy.

czytaj więcej ...

„Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół”

Projekt „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół” jest realizowany w ramach działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez podwyższenie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.

 

czytaj więcej ...

„Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2014”

Gmina Miasto Lębork aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na Modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2014”. 

czytaj więcej ...

1-3

W ramach realizacji projektu dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu i programów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, tj. wady wymowy, dysleksja, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, przyrządy do gimnastyki korekcyjnej oraz dla dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami.

czytaj więcej ...

Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

czytaj więcej ...

Porządne Pomorze

 „Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego” Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897) nakłada na samorządy gminne nowe rozwiązania dotyczące systemu gospodarki odpadami. Ustawa szczegółowo opisuje system gospodarowania odpadami i zakłada, że nieodłącznym elementem wprowadzenia nowych zasad ma być edukacja ekologiczna mieszkańców, nie precyzując w jaki sposób informować i edukować.

czytaj więcej ...

Baltic Rally

Celem Baltic Rally jest integracja i wzmocnienie relacji między sportowcami amatorami pochodzącymi ze społeczności lokalnych w rejonie Południowego Bałtyku (PB). Głównym narzędziem w tym celu będzie organizacja w rejonie PB imprez sportowych w grach zespołowych.

czytaj więcej ...

Swiss Contribution

Projekt „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork" dofinansowany ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

czytaj więcej ...

Jessica

 Miasto Lębork przystępuje do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z możliwością uzyskania wsparcia na realizację projektów w ramach inicjatywy JESSICA. Na wsparcie mają szansę projekty wpisane w Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich.

czytaj więcej ...

Obwarowania Średniowieczne

Mury, baszty i uliczki - ożywianie historycznego centrum.  

czytaj więcej ...

NFOŚiGW

Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

czytaj więcej ...

Gospodarka Wodami Opadowymi

Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku

czytaj więcej ...

Dostępne Fundusze Europejskie

Dostępne Fundusze Europejskie. Zbiorcza informacja na temat wybranych aktualnych konkursów współfinansowanych w ramach funduszy europejskich.

czytaj więcej ...

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

czytaj więcej ...

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

czytaj więcej ...

Usuwamy Azbest

Mieszkańcy Miasta Lęborka w 2015 roku mogą się ubiegać o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Wzorem lat ubiegłych Gmina Miasto Lębork będzie uczestniczyć w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”

czytaj więcej ...

Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacja węzłów grupowych w Lęborku

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku podpisało w dniu 29.04.2010 r z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę nr: UDA-RPPM.05.00-00-023/09-00., na dofinansowanie projektu „Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacja węzłów grupowych w Lęborku”.

czytaj więcej ...

Rewitalizacja Centrum Lęborka

czytaj więcej ...

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”

Gmina Miasto Lębork zrealizowała przedsięwzięcie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU”, będące przedmiotem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „TermoPomorze”.

czytaj więcej ...

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork