Urząd Miejski w Lęborku

Innowacyjna Gospodarka

 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork"

Informacje o projekcie 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miasto Lębork, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, w tym przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym i ich rodzin.
 
Cel ten realizowany będzie poprze zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 75 gospodarstw domowych przez okres trwania projektu oraz przez kolejne 5 lat (okres trwałości projektu). Dostęp do Internetu i sprzęt komputerowy otrzyma również 7 jednostek publicznych podległych Gminie Miasto Lębork. Dzięki realizacji projektu dzieci w wieku szkolnym z terenu Lęborka otrzymają dostęp do Internetu, poszerzając krąg odbiorców usług i treści cyfrowych. Ponadto wśród odbiorców projektu zostaną przeprowadzone 2 moduły szkoleń: z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu, oraz szkolenia e-learningowe rozwijające umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego.
 

Beneficjenci ostateczni projektu będą pochodzić z następujących grup docelowych: 

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
- rodziny zastępcze, 
- rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
 

Osobną grupę docelową stanowią jednostki publiczne: 

- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 5, 
- Szkoła Podstawowa nr 8,
- Zespół Szkół nr 3, 
- Gimnazjum nr 1,
- Gimnazjum nr 2
- MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
 
Na terenie Gminy Miasto Lębork obserwuje się duże dysproporcje w zakresie dostępu i wykorzystywania Internetu. Nasz projekt jest odpowiedzią na potrzebę wyrównywania szans w dostępie do Internetu osób wykluczonych cyfrowo, poprzez dostarczenie Internetu oraz zakup sprzętu komputerowego. Projekt i związana z nim aktywizacja społeczeństwa jest urzeczywistnieniem ulokowania środków w kapitał ludzki. Skutki realizacji projektu będą odczuwalne w skali makro i mikro przez długi okres czasu. W związku z tym, że nowoczesne technologie są rozwiązaniem, które kształtuje naszą przyszłość i bez którego już dziś w większości przypadków nie jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować.
Zakładane korzyści wynikające z projektu to m. in.:
- umożliwienie dostępu do Internetu (nowoczesnych form komunikacji) dla osób z grupy docelowej, przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym i ich rodzin,
- pomoc w edukacji,
- łatwy dostęp do wiedzy i informacji,
- niwelowanie różnic społecznych i dostępu do dóbr materialnych;
- wzrost znaczenia nowoczesnych technologii w życiu mieszkańców,
- stworzenie punktów dostępu do Internetu w jednostkach, z których swobodnie będą mogły korzystać osoby uczące się,
- informatyzacja społeczeństwa lokalnego Lęborka, 
- wzrost świadomości społecznej oraz korzyści płynących z nowoczesnych rozwiązań,
- poprawa sytuacji materialnej rodzin osób z grupy docelowej,
- wzrost innowacyjności obszaru Gminy.
Kadra odpowiedzialna za realizację projektu (zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 18.09.2012r.):
 
1) Koordynator projektu - Dorota Krop
2) Asystent koordynatora - Łukasz Hrycyk 
3) Rozliczanie projektu - Daria Trzebiatowska 
4) Monitorowanie projektu - Elżbieta Rekowska-Klassa
 

Informacje z realizacji projektu:

 1. Promocja Projektu: Biuletyn Urzędu Miejskiego w Lęborku Nr 19/23 - czerwiec 2012.
 2. Promocja Projektu: artykuł dotyczący projektu „Głos Pomorza" (13.08.2012).
 3. Powołanie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu (stanowisko Burmistrza Miasta z dnia 18.09.2012r.).
 4. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny wniosków (Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dna 31.07.2012).
 5. Zatwierdzenie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dna 31.07.2012).
 6. Realizacja naboru do projektu - przeprowadzenie rekrutacji od 06.08.2012 r. do 05.09.2012 r. (wpłynęło 79 wniosków). Informacje na stronie internetowej www.lebork.pl .
 7. Prace komisji rekrutacyjnej: 14.09.2012; 20.09.2012; 21.09.2012.
 8. Wyłonienie 75 ostatecznych beneficjentów oraz sporządzenie listy rezerwowej (protokół komisji z dnia 21.09.2012 - wyłoniono 75 beneficjentów na tzw. listę podstawową oraz 3 osoby na listę rezerwową. Jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych).
 9. Opracowanie SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego i jego serwis.
 10. Ogłoszenie przetargu: na dostawę sprzętu komputerowego i jego serwis - (Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 408664-2012; data zamieszczenia 19.10.2012r., ogłoszenie dostępne na bip.um.lebork.pl )
 11. Promocja Projektu: artykuł dotyczący projektu „Express powiatu lęborskiego" Nr 19 (19) (17.10.2012)
 12. Promocja Projektu: Biuletyn Urzędu Miejskiego w Lęborku Nr 20/24 - październik 2012.
 13. Opracowanie SIWZ na podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu.
 14. Ogłoszenie przetargu: na podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu - (Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 235583-2012; data zamieszczenia 07.11.2012r., ogłoszenie dostępne na bip.um.lebork.pl )
 15. Promocja projektu: wykonanie naklejek informacyjnych promujących projekt (zapytanie ofertowe 07.11.2012); upominki dla uczestników konferencji (zapytanie ofertowe 13.11.2012)
 16. Wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń - (zapytanie ofertowe) podpisanie umowy z firmą AP Edukacja w dniu 14.11.2012)
 17. Podpisanie umowy na dostawę sprzętu komputerowego i jego serwis z firmą MAXTO Sp. z o.o. S.K.A., wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego- 14.11.2012r.
 18. Promocja projektu: uroczysta konferencja otwierająca projekt z udziałem beneficjentów - 14.11.2012r. (informacje wraz z galerią zdjęć dostępne na www.lebork.pl)
 19. Realizacja szkoleń komputerowych od 19 listopada 2012 do 07.12.2012. Zakończenie szkoleń 12.11.2012r. godz. 14.00 Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. Łącznie przeprowadzonych będzie 96 godzin szkolenia (8 grup po 12 godzin szkolenia każda).
 20. Unieważnienie postępowania na podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu (informacja o unieważnieniu 20.11.2012r. bip.um.lebork.pl)
 21. Ponowne ogłoszenie przetargu na podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu - (Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 460720-2012; data zamieszczenia 20.11.2012r., ogłoszenie dostępne na bip.um.lebork.pl )
 22. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego (zapytanie ofertowe 21.11.2012r.)
 23. Promocja projektu: artykuł „Rozdają komputery. Walczą z wykluczeniem cyfrowym" - Gazeta Kaszubska - 27.11.2012r.
 24. Promocja projektu: artykuł „160 komputerów z Internetem od UE" - e-Lebork.eu - 27.11.2012r.
 25. Promocja projektu: artykuł „Echo Ziemi Lęborskiej - Dziennik Bałtycki" - 30.11.2012r.
 26. Promocja projektu: artykuł „Rozdają komputery rodzinom" - Głos Pomorza 1-2.12.2012r.
 27. Podpisanie umowy na podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu z firmą SCORPION-COMPUTER, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego- 12.12.2012r.
 28. Ogłoszenie przetargu na opiekunów sal komputerowych w jednostkach podległych - (Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 510054-2012; data zamieszczenia 13.12.2012r., ogłoszenie dostępne na bip.um.lebork.pl)
 29. Promocja projektu: artykuł „Miasto rozda komputery potrzebującym" - Gazeta Pomorza KURIER LĘBORSKI" 17.12.2012r.
 30. Promocja projektu: artykuł „Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork oficjalnie otwarty" - Biuletyn Urzędu Miejskiego w Lęborku Nr 21/25 - grudzień 2012
 31. Podpisanie umowy na opiekunów sal komputerowych w jednostkach podległych z firmą DWCom s.c., wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego- 14.01.2013r.
 32. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl - „Sale komputerowe dostępne w szkołach" - 15.01.2012r. 
 33. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – „Harmonogram dostępu do sal komputerowych” – 30.01.2013r.
 34. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – „Harmonogram dostępu do sal komputerowych w marcu 2013” – 28.02.2013r.
 35. Promocja projektu: artykuł „Internet w szkołach dla każdego” – www.lebork24.info – 04.03.2013r.
 36. Promocja projektu: artykuł „Sale komputerowe w szkołach” – Biuletyn Urzędu Miejskiego w Lęborku Nr 22/26 – marzec 2013
 37. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – „Harmonogram dostępu do sal komputerowych” – 28.03.2013r.
 38. Informacje o dostępie do sal komputerowych wywieszane co miesiąc w szkołach i zamieszczane na ich stronach internetowych: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8, Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.
 39. Przeprowadzenie wizyt monitorujących u Beneficjentów Ostatecznych – marzec 2013r.
 40. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – „Harmonogram dostępu do sal komputerowych” – 06.05.2013r.
 41. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – „Harmonogram dostępu do sal komputerowych w czerwcu” – 04.06.2013r 
 42. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – "Wakacje z Internetem" – 26.06.2013 r.
 43. Promocja projektu: artykuł „Lębork w walce z wykluczeniem cyfrowym” – Biuletyn Urzędu Miejskiego w Lęborku Nr 23/27 – lipiec 2013
 44. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – „Harmonogram dostępu do sal komputerowych” – 29.07.2013r.
 45. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – „Harmonogram dostępu do sal komputerowych we wrześniu 2013 roku” – 12.09.2013r.
 46. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – „Harmonogram dostępu do sal komputerowych w październiku 2013 roku” – 04.10.2013r.
 47. Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – Szkolenia e-learningowe dla beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” – 10.10.2013r.
 48. Spotkanie rozpoczynające szkolenia e-learningowe – 16.10.2013r. Urząd Miejski w Lęborku
 49. Przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu (październik – grudzień 2013r
 50. Promocja projektu: Artykuł oraz reportaż pt. "Komputer, Internet, praca?" - 17.10.2013 r. TV Kanal 6, www.kanal6.pl
 51. 19.  Promocja projektu: informacja w aktualnościach na stronie www.lebork.pl – „Lęborczanie wezmą udział w szkoleniach e-learningowych” – 18.10.2013r.
Innowacyjna Gospodarka
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF