przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Jessica

 NABÓR PROPOZYCJI PROJEKTÓW
DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA LĘBORKA

 
Miasto Lębork przystępuje do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z możliwością uzyskania wsparcia na realizację projektów w ramach inicjatywy JESSICA. Na wsparcie mają szansę projekty wpisane w Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich. Chcemy, aby rolę takiego planu w przypadku Lęborka pełnił właśnie Lokalny Program Rewitalizacji.
 
JESSICA działa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Jest to instrument finansowy, który pozwala finansowanie projektów w postaci zwrotnych inwestycji. W ramach inicjatywy JESSICA można uzyskać wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 20 lat, z maksymalną karencją w spłacie kapitału do 4 lat. Oprocentowanie oparte jest na stopie referencyjnej NBP, pomniejszonej o tzw. wskaźnik społeczny (od 0 do 2 pp). 
Planowana aktualizacja LPR dotyczy zarówno obszarów problemowych (zdegradowanych), jak i obszarów rozwojowych, posiadających pewien potencjał i stwarzających szanse rozwoju miasta. Projekty ubiegające się o wsparcie: 
powinny mieć na celu tworzenie w miastach atrakcyjnych i tętniących życiem obszarów i poprawę warunków życia;
powinny generować dochód, umożliwiając zwrot zainwestowanego kapitału i spłatę zaciągniętej pożyczki, 
powinny uwzględniać komponent społeczny, nie tylko komercyjny;
preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
W celu zgłoszenia propozycji projektu prosimy skorzystać z karty projektu zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce JESSICA. Kartę można też pobrać w Urzędzie Miejskim - nowe skrzydło, pokój C104.
Typy projektów, jakie mogą być realizowane w ramach inicjatywy JESSICA, wymieniono na 2 stronie karty projektu.
Nabór propozycji projektów trwa do 31.08.2011 r. Karty projektów prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, Kancelaria Ogólna - BOX nr 1 lub pokój C104 (nowe skrzydło Ratusza), można również skorzystać z poczty elektronicznej i przesłać karty na adres: inwestycje [AT] um [DOT] lebork.pl
 
 

1. Podstawowe informacje o instrumencie.

 
JESSICA to innowacyjny instrument ułatwiający kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, który ma uzupełnić katalog źródeł i sposobów finansowania projektów miejskich (tradycyjne kredyty bankowe i granty).
 
JESSICA umożliwi realizację projektów, które do tej pory nie mogły być finansowane np. ze względu na lukę finansową i ma stymulować partnerstwa publiczno - prywatne.
 
JESSICA jest nowym sposobem wykorzystania części finansowania dotacyjnego ze środków unijnych na inwestycje zwrotne w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich.
 

2. Dla kogo JESSICA?

 
Przedsięwzięcia mogą być realizowane na terenie miasta Lęborka, a skierowana jest do podmiotów tj.:
Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno - prywatnym
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione powyżej)
 

3. Preferowane rodzaje projektów. 

 - Infrastruktura miejska (transport, woda, ścieki, energia),
 - Składniki dziedzictwa kulturowego przeznaczone np. dla turystyki,
 - Przestrzeń biurowa dla MŚP, IT, B+R,
 - Usprawnienia efektywności energetycznej,
 - Budynki uniwersyteckie w tym specjalistyczne instalacje np. wydziału medycyny lub biotechnologii
 

4. Więcej informacji:

 
http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/pl/jessica 
 

Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork