Przetargi - 18.01.2018 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku) - zmiana w treści ogłoszenia

Utworzono: 13-12-2017

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Dotyczy: ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork

Burmistrz Miasta Lęborka

dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork dot. działki nr 11/1 położonej przy ul.Pionierów, obręb 13, poprzez dodanie następującej informacji:

  • Na działce ustanowiona jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 12 i 13, położonych w Lęborku, obręb 13.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Ogłoszenie w pierwotnej treści ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I pietro).

Zmianę treści ogłoszenia o przetargu zmiesza się na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I pietro).

W związku z powyższym podaje się ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 11/1,położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul.Pionierów uwzględniający powyższy zapis.

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 11/1 o powierzchni 3552mpołożonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul.Pionierów , uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014918/2.

Nieruchomość, zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka, dla obszaru oznaczonego jako T.6 i część T.1 wraz z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Ważnej zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XLVIII-505/2001 z dnia 31.08.2001roku znajduje się na terenie elementarnym 06.02.PP o dominującej funkcji komercyjnej.

Działka zgodnie z ustaleniami tej zmiany planu, znajduje się w utworzonym uchwałą Nr XXI/134/2000 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2000roku, obszarze ograniczonego użytkowania. Zgodnie z wyżej wym. uchwałą Rady Powiatu w obszarze ograniczonego użytkowania nie należy budować domów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi , z wyłączeniem należących do eksploatatora oczyszczalni. Ponadto nie należy lokalizować obiektów przeznaczonych do magazynowania i przetwarzania żywności, uprawiać roślin warzywnych.

Rada Powiatu Lęborskiego podjęła w dniu 17 czerwca 2016roku Uchwałę Nr XXIII/138/2016 w  sprawie uchylenia Uchwały nr XXI/134/2000 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2000roku.

Cena wywoławcza wynosi 49.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 2.050,00 zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekraczać kwoty równej 15 tyś. złotych.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek ŁIII, ŁIV.

Grunt podlega ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 909 ze zm.) z wyłączeniem rozdziału 2 ustawy.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Na działce ustanowiona jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 12 i 13, położonych w Lęborku , obręb 13.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 18.01.2018r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 12.01.2018r. w godz. 9.00 -14.00 lub na konto

 

Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Lęborku.

W razie wpłaty na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 12.01.2018r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości
w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 22.01.2018r. lub przelewem do dnia 22.01.2018r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę

nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony