Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 05.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 02-11-2016

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 114/12 o powierzchni 2248 m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Emilii Plater uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00045273/4.

Nieruchomość, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrznnego miasta Lęborka, na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.11, zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXV-220/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku (Dz.Urz. Woj.Pomorskiego Nr 45 z dnia 8 maja 2000r, poz. 273), znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 11.05.UG o dominującej funkcji komercyjnej.

Cena wywoławcza wynosi 350 000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 1 429,60 zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto Gminy Miasto Lębork lub w Punkcie kasowym BGŻ BNP Paribas S.A w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Koszalinie, polegającej na prawie dostępu do odcinków elektroenergetycznych linii kabłowych niskiego napięcia przebiegających na działce oraz korzystania z pasa terenu o szerokości 1,0 m, licząc po 0, 5 m po każdej stronie do osi przewodu i długości 50 m w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz z prawem wejścia na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa przesyłowego oraz przez podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo przesyłowe posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, ustanowioną w akcie notarialnym Rep. „A” 349/2014 z dnia 30.01.2014 r.

Na działce zgodnie z rysunkiem mapy posadowiony jest gazociąg DN 80 (stal), stanowiący odrębny przedmiot własności właściciela sieci gazowniczej.

Sprzedawca prowadził rozmowy z właścicielami sieci gazowej odnośnie ustanowienia służebności przesyłu, do dnia ogłoszenia przetargu właściciel sieci nie zajął stanowiska w sprawie.

Na działce nr 114/12, obręb 7 miasta Lęborka znajduje się sieć wodociągowa Dn 150 - 83,0 m, będąca w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o.

Nabywca zobowiązany będzie do ustalenia z MPWi K Sp. z o. o. prawa służebności przesyłu polegającego na prawie dostępu do urządzenia przesyłowego lub sposobu przebudowy sieci kanalizacyjnej. Dostęp polegał będzie na korzystaniu z pasa terenu o szerokości 4,0 m, licząc po 2,0 m po każdej stronie osi przewodu w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy w/w przewodów wraz z prawem wejścia na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników MPWiK Sp. z o.o oraz podmioty i osoby, z którymi Spółka współpracuje w związku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek - Bp.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 05 grudnia 2016 r. o godz. 14.3w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości - 40 000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać Punkcie kasowym BGŻ BNP Paribas S.A w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 01 grudnia 2016 r w godz. 9.00 - do 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.

W razie wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 01 grudnia 2016 r pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.Dz.U.z 2014r. poz.1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 06 grudnia 2016 r w godz. 12.00 - 14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ BNP Paribas S.A. w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 06 grudnia 2016 r na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia

umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także zgodny z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8 637 730 (48).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny. 

Burmistrz Miasta Lębork

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF