Gminna Rada Seniorów

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów. Gminna Rada Seniorów w Lęborku składająca się z 7-11 członków pełniąca funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną współpracować będzie z organami Gminy Miasto Lębork w obszarach dotyczących osób starszych.


Burmistrz Miasta Lęborka zatwierdził skład osobowy członków Gminnej Rady Seniorów w Lęborku, których nabór przeprowadzano w dniach od 10.10.2018r. do 24.10.2018r.

Skład Gminnej Rady Seniorów - 2018-2023

Protokoły II kadencji Rady Seniorów w Lęborku 2018-2023


Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów na kadencję 2018-2022. Gminna Rada Seniorów w Lęborku składająca się z 11 członków pełniąca funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną współpracować będzie z organami Gminy Miasto Lębork w obszarach dotyczących osób starszych.

1. Kandydatami do Rady mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Miasta Lęborka.

2. W skład Rady wchodzą:

  • przedstawiciel osób starszych zamieszkujących Gminę Miasto Lębork posiadający poparcie co najmniej 15 osób, z zastrzeżeniem iż osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Lębork może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu przedstawicielowi osób starszych kandydującemu do Rady Seniorów,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasto Lębork i zrzeszających osoby starsze np.: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, związki emerytów, itp. wyznaczonych przez te organizacje,
  • przedstawicieli podmiotów działających na terenie Gminy Miasto Lębork  i działających na rzecz osób starszych np. organizacje pozarządowe nie zrzeszające osób starszych ale działające na rzecz seniorów, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną, wyznaczonych przez te podmioty.

3. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 10.10. – 24.10.2018 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Zgłoszenia kandydatów na formularzach stanowiących załączniki Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia Nr 134/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 08.10.2018 r. należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku ul. Armii Krajowej 14.

5. Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody dostępne są:

  • - na stronie internetowej Miasta Lęborka w zakładce pn. „Dla Mieszkańca” odnośnik pn. „Gminna Rada Seniorów”;
  • - w zakładce pn. „Obwieszczenia” odnośnik pn. „Rok 2018”- „Październik”;

6. Do formularza powinny być dołączone:

  • oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku
  • dokument potwierdzający delegowanie we właściwym trybie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych kandydata na członka Rady Seniorów (np. uchwała  zarządu organizacji).

7. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Lęborka.


Protokoły I kadencji Rady Seniorów w Lęborku 2016-2018