W liczbach

Liczba ludności Lęborka: 33 532 (stan na: 10.01.2018)

Powierzchnia: Lębork zajmuje obszar 18 km2.

Użytkowanie gruntów: ogółem: 1.786 ha, w tym:

 • użytki rolne: 493 ha,
 • grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia: 326 ha,
 • grunty pod wodami: 13 ha,
 • grunty zabudowane i zurbanizowane: 921 ha,
 • nieużytki: 27 ha
 • tereny różne: 6 ha.

ZASOBY MIESZKANIOWE LĘBORKA  (stan na 10.01.2018 r.):

Liczba mieszkań: 2.075  (pow. użytkowa mieszkań 71.905 m2)

w tym:

 • mieszkania komunalne: 1549 o pow. łącznej 58.815 m kw.
 • mieszkania socjalne: 526 o pow. łącznej 13.090 m kw.

Aktywne podmioty gospodarcze wg. bazy CEIDG: 2328 (stan na 10.01.2018)

Liczba wszystkich podmiotów gospodarczych: 4909  (stan na 10.01.2018)

Ochrona zdrowia i opieka socjalna

 • Szpitale: 1,
 • Domy opieki społecznej: 3 (w tym 1 prywatny)
 • Domy dziecka: 1,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 1

Oświata:

Opieka nad dziećmi i młodzieżą:

 • Przedszkola i punkty przedszkolne: 11 (6 publicznych i 5 niepublicznych)
 • Żłobki: 2 (niepubliczne)
 • Domy dziecka: 1
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze: 1
 • Szkoły podstawowe: 7 (w tym 1 niepubliczna)
 • szkoły podstawowe specjalne: 1,
 • szkoły muzyczne: 1.

Szkoły gimnazjalne: 1 niepubliczna

Szkoły średnie: 7, w tym:

 • publiczne: 6
 • niepubliczne: 1

Kościoły

 • Rzymsko - katolickie: 7,
 • Zielonoświątkowców: 1,
 • Ewangelicko - Augsburski: 1.

Inne obiekty:

Obiekty kultury:

 • kina: 1,
 • muzea: 1,
 • galerie: 1,
 • domy kultury: 1