Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe udzielane przedsiębiorcom stanowią pomoc publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 59, poz. 404 z późn. zmianami.).

Na terenie miasta Lęborka przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg podatkowych - zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwolnienie od podatku uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przyznawane jest na okres od 2 do 5 lat w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy.

W myśl Uchwały Nr IX-69/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.05.2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 5 maja 2014r., poz. 1775 z późn. zmianami) zwolnienie od podatku uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i przyznawane jest:

  1. na okres 2 lat, jeżeli utworzono od 10 do 49 nowych miejsc pracy,
  2. na okres 3 lat, jeżeli utworzono od 50 do 100 nowych miejsc pracy,
  3. na okres 5 lat, jeżeli utworzono powyżej 100 nowych miejsc pracy.

Zwolnienie od podatku przewidziane w wyżej wymienionej uchwale nie obejmuje nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego.