Zrealizowane projekty

„1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych
uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork"
Czas realizacji: 01.09.2011 - 31.01.2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Regionalny Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie równic w jakości usług edukacyjnych.
Budżet projektu: 501 651,70 zł (100% finansowania z funduszu)
Doposażenie bazy dydaktycznej: 85 651,70 zł
Zakup usługi edukacyjnej: 416 000,00 zł
Uczestnicy projektu: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork: Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Szkoły Podstawowej Nr 8.
 

Zadania:

  • 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonymi dysleksją
  • 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych
  • 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju wymowy
  • 4. Zajęcia socjoterapeutyczne
  • 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • 6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych
  • 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych (muzyczno-teatralne, językowe, informatyczne i plastyczne)
  • 9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych sportowo.

„CTF - Catching the future (Zdobywanie przyszłości) - Business
and Development Exchange in the South Baltic region"
Czas realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2012
Więcej informacji na: www.ctfsbp.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Południowy Bałtyk 2007-2013.
Budżet całego projektu wynosi 1.258.500 Euro.
Budżet projektu dla Lęborka: 31 908,18 Euro

Partnerami w projekcie były gminy z Południowej Szwecji (Gmina Ystad, Gmina Eslöv, Gmina Åstorp, Gmina Simrishamn) oraz Polski: (Gmina Miasto Lębork, Gmina Wałcz, Gmina Koszalin, Gmina Żukowo, Uniwersytet Gdański – jednostka koordynująca projekt ze strony Polski). Partner Wiodący – Gmina Ystad/Szwecja.
Celem projektu CTF był rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku, w szczególności poprzez budowę bezpośredniej współpracy handlowej
i kooperacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami z regionów, do których należą partnerzy projektu.
Realizacja projektu skupiała się na ułatwianiu kontaktów, rozwijaniu form i środków kontaktowania się oraz platform służących długotrwałemu rozwojowi gmin, a także zwiększeniu ich konkurencyjności z punktu widzenia przyciągania biznesu i inwestycji.

„Women in Net 8 (WINNET 8)”
Czas realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2011
Więcej informacji na www.winnet8.eu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program INTERREG IV C.

Całkowity budżet projektu: 2.356.778,55 Euro
Budżet Gminy Miasto Lębork: 87 233,30 Euro
Partnerami w projekcie były gminy i instytucje z Polski, Finlandii, Szwecji, Portugalii, Grecji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Partnerem wiodącym projektu Winnet 8 było miasto Älvdalen ze Szwecji.

Projekt ukierunkowany był na politykę rozwoju dotyczącą problemów niskiej stopy zatrudnienia wśród kobiet, w połączeniu z horyzontalnie segregowanym rynkiem pracy i brakiem kobiet w przedsiębiorczości, innowacjach i technologii. Projekt Winnet 8 był w pewnym stopniu kontynuacją projektu FEM.
Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju regionalnego poprzez zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, w szczególności promując kobiece przedsiębiorstwa, innowacyjność i technologię, wspieranie polityki zrównoważonego rozwoju dot. równości płci poprzez zmniejszenie segregacji płci i wzmocnienia pozycji kobiet w rynku pracy i edukacji oraz  zapewnienie struktur dla skutecznego transferu wiedzy i strategii na rzecz trwałej realizacji praktyk.
Wynikiem projektu jest stworzony przez każdy region plan działania. W naszym regionie plan działania został podpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który pełnił rolę instytucji wspierającej projekt. Plan działania jest strategicznym dokumentem, który stanowi jeden z ważnych elementów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

„Kadra przyszłości"
Czas realizacji: 01.01.2011-31.12.2012
Więcej informacji na stronie: http://www.powiat-lebork.com/index.php?id=278,0,0,1,0,0

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Partnerami projektu byli: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Urząd Miejski w Lęborku, Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej i w Cewicach.

Całkowity budżet projektu: 970.920,00 zł.
Projekt powstał z myślą o podniesieniu jakości usług świadczonych przez: Powiat Lęborski oraz Gminy Lębork, Cewice i Nowa Wieś Lęborska m.in. przez szkolenia kadry administracji samorządowej. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału:
- Starostwa Powiatowego w Lęborku,
- Urzędu Miejskiego w Lęborku,
- Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej,
- Urzędu Gminy w Cewicach
oraz podniesienie jakości usług poprzez poprawę obsługi obywatela i podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz osobistych 173 urzędniczek i urzędników w powiecie lęborskim.

FEM – Female Entrepreneurs Meeting in The Baltic Sea – „Spotkania Kobiet Przedsiębiorczych w Regionie Morza Bałtyckiego”
Czas realizacji projektu: 15.08.2004 – 15.08.2007

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program INTERREG IIIB
Partnerzy projektu: w projekcie uczestniczyło siedmiu członków Unii Europejskiej: Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska i Szwecja.
Polscy partnerzy projektu: Miasto Dębno, Miasto Lębork oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, Miasto Łeba, Gmina Marianowo, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie.
Celem projektu było tworzenie struktur wspomagających kobiece przedsiębiorstwa oraz aktywizacja działań kobiet poprzez tworzenie Centrów Aktywizacji Zawodowej Kobiet na szczeblu lokalnym i regionalnym. Zostały one powołane do promowania współpracy pomiędzy uczestnikami projektu, zapewniania przepływu informacji oraz tworzenia połączonej struktury doradczej dla kobiet bezrobotnych, poszukujących motywacji i wsparcia.
Rezultatem tych działań było wzmocnienie roli kobiet w lokalnym i regionalnym rozwoju oraz promocja dostępu kobiet do rynku pracy oraz ich roli jako przedsiębiorców.

Centrum Aktywizacji Zawodowej Kobiet w Lęborku zajmowało się m. in.:
• Doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
• Wymianą doświadczeń i pomocą w nawiązywaniu kontaktów,
• Pomocą w pisaniu cv, listu motywacyjnego, wniosków o dotacje,
• Informowaniem o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego: oferty banków – kredyty, pożyczki; oferty instytucji finansujących – funduszy poręczeń kredytowych i innych,
• Udzielaniem informacji na temat przepisów prawnych regulujących działalność gospodarczą,
• Przeprowadzeniem szkoleń, kursów, spotkań,
• Tworzeniem grup wsparcia dla kobiet aktywnych.

Dzięki wsparciu Centrum Aktywizacji Zawodowej Kobiet w Lęborku wiele pań postanowiło otworzyć swoją działalność gospodarczą (ponad 10 kobiet). Przeprowadzone przez Centrum kursy i szkolenia okazały się również pomocne przy poszukiwaniu pracy.
Miasto Lębork jako jedno z nielicznych w kraju zostało zaproszone do wzięcia udziału w konferencji oraz przedstawienia prezentacji na temat projektu FEM w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR. Organizatorzy konferencji docenili dotychczasowe osiągnięcia Urzędu w zakresie działań w projekcie.
Panie, które uczestniczyły w spotkaniach lęborskiego centrum powołały Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Bądź Aktywna”. Jego celem było wspieranie kobiet bezrobotnych i pomoc w znalezieniu pracy lub rozpoczęciu działalności gospodarczej. W swoich celach stowarzyszenie zakładało również organizowanie imprez kulturalnych, między innymi pikników, kiermaszy, promocji.

„SusSET: Sustaining Small Expanding Towns
Wspieranie rozwoju małych rozwijających się miast”
Czas realizacji projektu: 11.03.2005 – 31.12.2007
Więcej informacji na stronie: www.susset.org

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program INTERREG III C.
Partnerzy projektu: Partnerem wiodącym była Rada Miejska Aberdeenshire. W projekcie udział wzięło 12 miast z czterech krajów. Szkocja: miasta Ellon, Inverurie, Stonehaven; Szwecja: miasta Amal, Kunglav, Stromstad; Grecja: miasta Aigion, Messolongi, Pyrgos Ilias; Polska: miasta Hel, Lębork, Puck.

Celem projektu było zdefiniowanie najlepszych rozwiązań strategicznych lub najlepszych praktyk wspierających rozwój małych, ale rozwijających się miast historycznych w takich obszarach jak:
- turystyka, marketing, promocja;
- rozwój regionalny, planowanie przestrzenne;
- promowanie idei dialogu społecznego;
- dziedzictwo architektoniczne i naturalne;
- partnerstwo, zarządzanie miastem.

W trakcie realizacji projektu Gmina Miasto Lębork zleciła przeprowadzenie badań atrakcyjności turystycznej i wizerunku Lęborka przez Sopocką Pracownię Badań Społecznych, opracowała godło promocyjne i Przewodnik Identyfikacji Wizualnej wybierzLębork.pl oraz innych dokumentów dotyczących promocji miasta. Przeprowadzono konsultacje społeczne w ramach przygotowań do opracowania strategii promocji. Opracowano również i wykonano materiały promocyjne oraz wielojęzyczne publikacje z wykorzystaniem godła Lęborka i logo projektu SusSET. Głównym produktem jest tzw. Toolkit, czyli zestaw narzędzi wspomagających zarządzanie małym miastem. Jest to multimedialny (strona www) zestaw obserwacji, wniosków i porad zebranych przez partnerów w czasie trwania projektu SusSET na podstawie własnych doświadczeń oraz najlepszych lub najbardziej innowacyjnych praktyk zaobserwowanych w innych miastach. Pakiet ten ma ułatwić pracownikom i władzom małych miast tworzenie takich rozwiązań i strategii, które będą wspomagały trwały ich rozwój.

W realizowanym projekcie pojawiły się także nieplanowane rezultaty projektu, np.: zdobycie wiedzy o procedurach INTERREG przez urzędników uczestniczących w projekcie; zainicjowanie projektów wymiany młodzieży (SusSET youth conference, EYE – Engage Youth Europe – finansowany z Programu Młodzież); nawiązanie przyjaznych kontaktów między urzędnikami z różnych miast.
Ponadto nawiązała się szczególnie aktywna współpraca ze szwedzkim miastem Amal – młodzież z Lęborka uczestniczyła w 2007 roku w projekcie Młodzież (wymiana polsko-szwedzka, miejsce realizacji projektu - Amal).

„Integrated Regional Health Care Structures: e-health in BSR” – Zintegrowane Regionalne Struktury Zdrowotne: e-health w Rejonie Morza Bałtyckiego”
Czas realizacji projektu: 01.06.2004 – 06.06.2007
Więcej informacji na stronie: www.eHealthforRegions.net
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program INTERREG III B.

Partnerzy projektu: Urząd Miejski w Lęborku, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gdańska Akademia Medyczna. Zagranicznymi współuczestnikami projektu było 17 instytucji z regionów otaczających prawie cały obszar Morza Bałtyckiego, dążących razem do wizji e- Zdrowia dla wszystkich obywateli.
Projekt miał na celu poprawienie dostępności i jakości opieki zdrowotnej dostępnej dla obywateli w rejonach miejskich i wiejskich, promowanie akceptacji dla usług e-health wśród pacjentów, lekarzy i innych aktorów sektora ochrony zdrowia oraz wykorzystywanie ponadnarodowej międzysektorowej sieci i współpracy w dziedzinie telekardiologii. Projekt podzielony był na cztery pakiety robocze. Pierwszy i drugi tworzyły strategiczne ramy ponadnarodowej sieci i określały strukturę i organizację współpracy. Pakiet trzeci i czwarty były podstawą do opracowania rozwiązań technicznych oraz standardów dla ponadnarodowych zastosowań e-zdrowia, po czym zostały one wdrożone w dziedzinie telekardiologii. Zadaniem projektu było stworzenie nowych jakości istniejących w opiece zdrowotnej, unowocześnienie metod leczenia pacjentów przy jednoczesnym oferowaniu najwyższej jakości usług przy ograniczeniu możliwości budżetowych.

W obrębie partnerów projektowych wymieniane były doświadczenia i najlepsze praktyki na poziomie teorii i wdrażanych technologii.