MKRPA w Lęborku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku
ul. Wyszyńskiego 3 (wejście od strony ul. Franciszkańskiej)
pok. 123; tel. 59/8634753


 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku działającą na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powołał zgodnie z aktem prawnym Burmistrz Miasta Lęborka Zarządzeniem Nr 21/2007 z dnia 13 marca 2007 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12 maja 2009 roku, Zarządzeniem nr 54/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem nr 54/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.05.2017 roku, oraz Zarządzeniem nr 112/2021 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 04.10.2021 r.

W skład Komisji weszły osoby odpowiednio przeszkolone, reprezentujące różne zawody i specjalności niezbędne do skutecznego zajmowania się zadaniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jednocześnie przedstawiciele Komisji wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, do którego zadań należą działania związane z interwencją i pomocą rodzinom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie.


Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku:

 1. Joanna Klankowska – sekretarz komisji
 2. Elżbieta Kowalczyk – członek komisji
 3. Łukasz Kwiatkowski – członek komisji
 4. Halina Łukian – członek komisji
 5. Mariola Motyl – członek komisji
 6. Katarzyna Nowak – członek komisji
 7. Bożena Orlikowska-Widz – członek komisji
 8. Ryszard Reszczyński – zastępca przewodniczącej
 9. Mirosława Szymańska – Przewodnicząca
 10. Tatiana Warska – członek komisji
 11. Tadeusz Zieliński – członek komisji

Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku należy m.in.:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • współpraca przy opracowaniu, corocznego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
 • współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie miasta na realizację zadań określonych w programie;
 • prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących z osobami zgłaszanymi do komisji w zakresie nadużywania alkoholu oraz związanych z przeciwdziałaniem przemocy w  rodzinie – procedura „niebieskie karty”;
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z:
 • uchwałą nr XXXVII-564/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Lęborka miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych
 • uchwałą nr XXXVI-552/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie miasta Lęborka maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


  regulamin pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania

Regulamin pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku

W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należących do zadań własnych gminy, prowadzonych w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską
w Lęborku, Burmistrz Miasta Lęborka  powołał Zarządzeniem Nr 69/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Stanowisko to pełni Pan Sławomir Tutakowski.

Do jego zadań należy m.in.:

 • opracowywanie projektów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, sprawozdań z ich realizacji oraz koordynowanie zadań wynikających z tych programów;
 • gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie miasta na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 • kontrola merytoryczna zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.