Duża Rodzina 3+

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje Uchwała Nr XXXVIII-714/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Lębork Programu „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny”.

Adresowana jest do osób zamieszkujących na terenie Lęborka i mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci. Aby wziąć udział w programie należy wypełnić wniosek o wydanie Karty „Duża Rodzina 3+” i złożyć go w Referacie Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku (pok. C2). Karta ta umożliwi skorzystanie z obowiązujących na terenie miasta zniżek i ulg. Przysługuje ona rodzicom, dzieciom do ukończenia 18 roku życia, dzieciom powyżej 18 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, a także dzieciom powyżej 18 roku życia posiadającym orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom sprawującym funkcję pieczy zastępczej.

Wniosek o wydanie Karty „Duża Rodzina 3+”

Dane zawarte we wniosku należy potwierdzić w Referacie ds. Ewidencji Ludności (C3).

Do wniosku należy załączyć:

  1. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – wystawione przez szkołę zaświadczenie z planowaną datą ukończenia nauki.
  2. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności  -  orzeczenie o niepełnosprawności.
  3. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie sądu.
  4. W sytuacji braku meldunku rodziny na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Lęborka, należy uwiarygodnić zamieszkiwanie w Lęborku i przedstawić dokumenty potwierdzające dane umieszczone we wniosku.

Wzór Karty "Duża Rodzina 3+"