Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 06.09.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 29-07-2016

 Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

II przetargi ustne nieograniczone

1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 32,24 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Teligi 14 wraz ze sprzedażą 21/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 152/8, obręb 11 o powierzchni 501 m2, KW SL1L/00023705/2.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość przy ul. Teligi 14 obejmuje teren MW - 7 o przeznaczeniu terenu - zabudowa mieszkaniowa

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 28.07.2016r.

Przetarg odbędzie się 06.09.2016r. o godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 62.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 479,06 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w Punkcie Kasowym BGŻ nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 zł.

2. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 39,50 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, WC i przedpokoju) przy ul. Polskich Marynarzy 3A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 64/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 19/5, obręb 12 o powierzchni 314 m2, KW SL1L/00018172/8.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Udział w gruncie zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 02.06.2099r.

Z dniem 01.01.2004r. dla nieruchomości przestał obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 28.07.2016r.

Przetarg odbędzie się 06.09.2016r. o godz. 13.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 42.000,00 zł

w tym:

cena lokalu 40.531,00 zł (96,50 % ceny wywoławczej)

cena udziału w działce 1.469,00  ( 3,50 % ceny wywoławczej)

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 523,91 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, na którą składają się cena lokalu oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena lokalu stanowi 96,50 % wylicytowanej ceny nieruchomości.

Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi 25% wylicytowanej ceny przynależnego do lokalu udziału w gruncie.

Cena udziału w gruncie wynosi 3,50 % wylicytowanej ceny nieruchomości.

Do pierwszej opłaty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Cena lokalu, pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem VAT oraz należność za poniesione koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

3. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 57,53 m2 (lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni łazienki, WC i przedpokoju) przy ul. Czołgistów 22B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 272/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 73/1, obręb 2 o powierzchni 608 m2, KW SL1L/00013885/4.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Udział w gruncie zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 07.12.2099r.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 11.11.MW o dominującej funkcji mieszkaniowej.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 28.07.2016r.

Przetarg odbędzie się 06.09.2016r. o godz. 14.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 93.000,00 zł

w tym:

cena lokalu 91.591,00 zł (98,48 % ceny wywoławczej)

cena udziału w działce 1.409,00  ( 1,52 % ceny wywoławczej)

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 564,13 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, na którą składają się cena lokalu oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena lokalu stanowi 98,48 % wylicytowanej ceny nieruchomości.

Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi 25% wylicytowanej ceny przynależnego do lokalu udziału w gruncie.

Cena udziału w gruncie wynosi 1,52 % wylicytowanej ceny nieruchomości.

Do pierwszej opłaty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Cena lokalu, pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem VAT oraz należność za poniesione koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł.

Warunki dotyczące wszystkich przetargów:

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 1% wylicytowanej ceny przynależnego do lokalu udziału w gruncie i płatna jest corocznie do 31 marca każdego roku poczynając od roku następującego po roku, w którym nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży, wraz z doliczonym podatkiem VAT w stawce obowiązującej w danym roku kalendarzowym, w którym następuje zapłata.

Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Nie aktualizuje się opłaty rocznej przez okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w przypadku, gdy wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji byłaby niższa niż ustalona w przetargu.

Wadium w pieniądzu można wpłacać w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, nie później niż do dnia 31.08.2016r. do godz. 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Lęborku.

W razie wpłat na konto, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 31.08.2016r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet cen nabycia nieruchomości.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadium zostanie zwrócone w dniu 07.09.2016r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 08.09.2016r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 119) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel.059 8637703.

Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF