Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 07.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 03-10-2016

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 101/4 o powierzchni 423m2 położonej w obrębie 9 miasta Lęborka przy ul.Generała Sikorskiego, uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014919/9.

Nieruchomość położona jest na terenie, który od 01 stycznia 2004r. nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomości posadowiny jest budynek gospodarczy, wg danych ewidencji budynków o powierzchni zabudowy 48m2.

Cena wywoławcza wynosi 52.000,00 zł

Cena nabycia nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ppkt a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.z 2016r. poz. 710).

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 2.447,65 zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym BGŻ BNP Paribas S.A w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym -służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku w związku ze znajdującym się na niej urządzeniem przesyłowym- elektroenergetyczną linią kalbową 04kV, ustanowioną w akcie notarialnym Rep. “A” Nr 2145/2016 z dnia 22.09.2016r.

Na działce zgodnie z rysunkiem mapy posadowiona jest sieć gazownicza g50 stanowiąca odrębny przedmiot własności właściciela sieci gazowniczej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek B.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 07.11.2016r. o godz. 14.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ BNP Paribas S.A w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 03.11.2016r. w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.

W razie wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 03.11.2016r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.Dz.U.z 2014r. poz.1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 09.11.2016r. w godz. 12.00 - 14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ BNP Paribas S.A. w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 09.11.2016r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lębork

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF