Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 08.11.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 04-10-2013

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 46,03 m2 (lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza i pomieszczenia gospodarczego) przy ul. Zwycięstwa 31 oficyna wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości 42/100 - stanowiącej działkę nr 300/7, obręb 7 o powierzchni 108 m2, KW SL1L/00030044/2.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Z dniem 01.01.2004r. dla nieruchomości położonej przy ul. Zwycięstwa 31 of przestał obowiązywać miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 01.08.2013r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 20.09.2013r.

Przetarg odbędzie się 08.11.2013r. o godz.10.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza wynosi 39. 000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wys. 588,99 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zbywca nie przedłoży do umowy ani po umowie notarialnej takiego świadectwa, a jego ewentualne sporządzenie może nastąpić wyłącznie na koszt własny nabywcy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 złotych.

Wadium w pieniądzu można wpłacać przelewem na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Lęborku lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, nie później niż do dnia 04.11.2013r. do godz. 14.00.

W razie wpłat na konto wadia powinny być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 04.11.2013r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wniesione wadia przez uczestników przetargu, którzy przetarg wygrają zalicza się na poczet cen nabycia nieruchomości.

Wniesienie wadium przez uczestników przetargu oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz, że nie będą zgłaszali żadnych roszczeń do zbywcy za brak świadectw charakterystyki energetycznej lokali.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody wpłat wadium oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem do dnia 12.11.2013r. na wskazane konto lub wypłacone w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 119) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel.059 8637703.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF