Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 09.01.2014 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 25-11-2013

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

III przetargi ustne nieograniczone

1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 o powierzchni 42,67 m2, (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki z WC) wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o pow. 5,09 m2 przy ul. Stryjewskiego 58 wraz ze sprzedażą 78/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 301/1, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00041700/9.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka, nieruchomość położona przy ul. Stryjewskiego 58 znajduje się na terenie elementarnym 02.05.MC o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 19.09.2013r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 08.11.2013r.

Przetarg odbędzie się 09.01.2014r. o godz. 14.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 25.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 452,67 + koszt ogłoszenia prasowego.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w Punkcie Kasowym BGŻ nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zbywca nie przedłoży do umowy ani po umowie notarialnej takiego świadectwa, a jego ewentualne sporządzenie może nastąpić wyłącznie na koszt własny nabywcy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł.

2. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2c o powierzchni 43,51 m2 (lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z WC) przy ul. Kossaka 27 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości 77/1000 - stanowiącej działkę nr 33/1, obręb 4 o powierzchni 607 m2, KW SL1L/00022220/1.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka, nieruchomość położona przy ul. Kossaka 27 znajduje się na terenie elementarnym 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej.

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 19.09.2013r.

II przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 08.11.2013r.

Przetarg odbędzie się 09.01.2014r. o godz. 14.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 39.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 436,33 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zbywca nie przedłoży do umowy ani po umowie notarialnej takiego świadectwa, a jego ewentualne sporządzenie może nastąpić wyłącznie na koszt własny nabywcy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł.

Warunki dotyczące wszystkich przetargów.

Wadia w pieniądzu można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 02.01.2014r. w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. W razie wpłat na konto, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 02.01.2014r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadia przez uczestników przetargów, którzy przetarg wygrają zalicza się na poczet cen nabycia nieruchomości.

Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu oraz, że nie będą zgłaszali żadnych roszczeń do zbywcy za brak świadectw charakterystyki energetycznej lokali.

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach, przedłożą komisji przetargowej dowody wpłat wadiów oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadium zostanie zwrócone w dniu 10.01.2014r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 13.01.2014r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 119) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel.059 8637703.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF