Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 12.12.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 10-11-2016

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 32,41 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Mieszka I 5A wraz ze sprzedażą 660/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 125/1, obręb 11 o powierzchni 311 m2, KW SL1L/00020743/9.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla Sportowa pomiędzy ulicami : Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2014r. poz. 3477), obejmują tereny oznaczone symbolem MW-6o przeznaczeniu terenu: a/ podstawowym - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b/ uzupełniające - usługi nieuciążliwe, zabudowa garażowa.

Przetarg odbędzie się 14.12.2016r. o godz. 9.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 53.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 399,00 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w Punkcie Kasowym BGŻ nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro.

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ Paribas Bank S.A. w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 08.12.2016r. w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej Paribas Bank S.A. W razie wpłat na konto, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 08.12.2016r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadia przez uczestników przetargu, którzy przetarg wygrają zalicza się na poczet cen nabycia nieruchomości.

Wniesione wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 15.12.2016r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 15.12.2016r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 119) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel.059 8637703.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczane jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach informacyjnych UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF