Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 14.09.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 10-08-2017

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone
 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ulic Kossaka i Buczka, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014918/2.

Przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone: pierwsze w dniu 05.06.2017r., drugie w dniu 25.07.2017r.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę, zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku, w zakresie obejmującym oznaczone tam tereny elementarne 2.MN.11, KD.D.06, KD.D.07 i fragment ternu elementarnego 2.UG.12, zatwierdzonej uchwałą Nr XVII-230/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 marca 2016roku (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z dnia 10 maja 2016r., poz. 1745)

W w/wym. zmianie planu działki położone są na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 2.MN.21 o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szczegółowe wymogi dotyczące zabudowy i zagospodarowania znajdują się w w/wym. planie miejscowym.

Grunt przeznaczony do zbycia podlega ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.909, ze zm.) z wyłączeniem rozdziału 2 ustawy.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Rodzaj użytku

Cena netto w zł

Wadium w zł

Koszty dokumentacji w zł

1.

95/5

1212

ŁIII, R IVb

45.000,00

5.000,00

755,52+koszt ogłoszenia prasowego

2.

95/7

954

ŁIII, R IVb

35.000,00

4.000,00

755,52+koszt ogłoszenia prasowego

3.

95/9

956

R IVb

35.000,00

4.000,00

755,52+koszt ogłoszenia prasowego


Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywców po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 14.09.2017r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14:

o godz. 11.00 na sprzedaż działki nr 95/5

o godz. 11.30 na sprzedaż działki nr 95/7

o godz. 12.00 na sprzedaż działki nr 95/9

Chcąc uczestniczyć w przetargach, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli.

Wadia w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) należy wnieść na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Lęborku, najpóźniej do dnia 08.09.2017r.

Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 08.09.2017r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadia wniesione przez uczestników przetargów, którzy przetargi wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze

stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości
w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie

z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone przelewem do dnia18.09.2017rna wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF