Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 15.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 14-09-2016

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 23/2, 24/15, 24/17 o łącznej powierzchni 5783m2, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul.Bolesława Krzywoustego, uregulowanej w księgach wieczystych SL1L/00004965/3-działka nr 23/2, SL1L/00004964/6-działki nr 24/15 i 24/17.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla “Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014r. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z dnia 16 października 2014roku, poz. 3477).

Nieruchomość znajduje się w w/w planie na terenie oznaczonym symbolem U-1 o przeznaczeniu terenu - usługi nieuciążliwe.

Cena wywoławcza wynosi 900.000,00zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 3.976,91 zł plus koszt ogłoszenia o przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto Gminy Miasto Lębork.

Działka nr 24/17, obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym-służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Lęborku w związku z posadowionym na niej ciepłociągiem, ustanowioną w akcie notarialnym Rep.”A”Nr 2449/2016 z dnia 07.09.2016r.

Z uwagi na znajdującą się na działkach nr 24/15 i 24/17 siecią kanalizacyjną -Dn 200 oraz na działce nr 24/15 siecią kanalizacyjną -DN 150, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustalenia z MPWiK Sp. z o.o. prawa służebności przesyłu polegającej na prawie dostępu do urządzenia przesyłowego lub sposobu przebudowy linii kanalizacyjnej. Dostęp polegał będzie na korzystaniu z pasa terenu o szerokości 4m licząc po 2m, po każdej stronie osi przewodu w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy w/w przewodów wraz z wejściem na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników MPWiK Sp. z. o.o. oraz przez podmioty i osoby, z którymi Spółka współpracuje w związku z prowadzoną działalnością.

Na działkach nr 23/2, 24/15, 24/17, zgodnie z rysunkiem mapy zasadniczej posadowiona jest linia energetyczna stanowiąca odrębny przedmiot własności właściciela sieci energetycznej.

W granicach wyżej wymienionych działek znajdują się pozostałości po zlikwidowanych obiektach handlowo usługowych.

Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek Bp.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 15 listopada 2016r. o godz. 11.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zl.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numerów działek) należy wnieść na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A, najpóźniej do dnia 09 listopada 2016r. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 09 listopada 2016r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości
w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadia zostaną zwrócone przelewem do dnia 17.11.2016r.na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty przygotowania dokumentacji, zgodnie ze stanem faktycznym oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych ponosi nabywca nieruchomości.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także zgodną z rysunkiem mapy zasadniczej.. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF