Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 17.04.2014 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 17-03-2014

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 48,10 m2, ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i 2 przedpokoje) przy ul. Żeromskiego 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( piwnica - o pow. 11,80 m2, pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 9,00 m2, pomieszczenie gospodarcze na poddaszu o pow. 7,30 m2) oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 153/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 2/9, obręb 11 o powierzchni 958 m2, KW SL1L/00044722/0.

Udział w gruncie - sprzedaż użytkowania wieczystego oddana do dnia 05.12.2089r.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Z dniem 01.01.2004r. dla nieruchomości przestał obowiązywać miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.

Przetarg odbędzie się 17.04.2014r. o godz. 14.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 77.500,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 182,29 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości.

Cena lokalu oraz należność za poniesione koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zbywca nie przedłoży do umowy ani po umowie notarialnej takiego świadectwa, a jego ewentualne sporządzenie może nastąpić wyłącznie na koszt własny nabywcy. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.000,00 zł.

Nabywca przez czas trwania użytkowania wieczystego zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ustala Starosta Lęborski. Opłata roczna płatna jest do 31 marca każdego roku, poczynając od roku następującego po roku, w którym nastąpiło zawarcie umowy sprzedaży. Opłata za rok 2014 wynosi 125,95 zł i została zapłacona przez Gminę Miasto Lębork.

Wadium w pieniądzu można wpłacać w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, nie później niż do dnia 11.04.2014r. do godz. 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Lęborku.

W razie wpłat na konto, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 11.04.2014r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet cen nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do zbywcy za brak świadectw charakterystyki energetycznej lokali.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 18.04.2014r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 18.04.2014r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpili bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 119) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel.059 8637703.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczane jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach informacyjnych UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF