Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 21.02.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 17-01-2017

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 28/5 o powierzchni 5067m2 położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul.Pionierów, uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014918/2.

Nieruchomość, zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka, dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i część T.1 wraz z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Ważnej zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr XLVIII-505/2001 z dnia 31.08.2001 roku (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 79 z dnia 11.10.2001r., poz. 985), znajduje się na terenie elemetarnym 06.02.PP o dominującej funkcji komercyjnej (funkcje komercyjne/ o charakterze komercyjnym/- funkcje ternów, na których prowadzona jest/będzie działalność nastawiona na zysk, np.: produkcyjna, przemysłowa, składowa, usługowa, a także przeznaczonych dla urządzeń infrastruktury technicznej).

Zgodnie z ustaleniami tej zmiany planu działka, znajduje się w utworzonym Uchwałą Nr XXI/134/2000 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2000 roku (Dz.Urz. Woj.Pomorskiego Nr 15 z dnia 21 lutego 2001roku, poz.120) dla miejskiej oczyszczalni ścieków w Lęborku obszarze ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady Powiatu w obszarze ograniczonego użytkowania nie należy budować domów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, z wyłączeniem należących do eksploatatora oczyszczalni, ponadto nie należy lokalizować ogródków działkowych, urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych, lokalizować obiektów przeznaczonych do magazynowania i przetwarzania żywności, uprawiać roślin warzywnych.

Rada Powiatu Lęborskiego podjęła w dniu 17 czerwca 2016 roku Uchwałę Nr XXIII/138/2016 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/134/2000 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2000 roku w prawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla oczyszczalni ścieków w Lęborku.

Na działce zlokalizowana jest czynna elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 15kV, będąca własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.

Cena wywoławcza wynosi 70.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 377,06 zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekraczać kwoty równej 15 tyś. złotych.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek Ł III.

Grunt przeznaczony do zbycia podlega ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1205, ze zm.) z wyłączeniem rozdziału 2 ustawy.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 21.02.2016r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 16.02.2017r. w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

W razie wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 16.02.2017r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 23.02.2017r. w godz. 12.00 - 14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 23.02.2017r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lębork

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF