Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 21.09.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 17-08-2017

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 253/6 o powierzchni 396mpołożonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul.Zwycięstwa , uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00005683/9.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę, zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o obrębie ulic Al.Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku, z późn.zmianami, zatwierdzonego uchwałą Nr V-39/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 marca 2007 roku ( Dz. Urz.Woj.Pomorskiego Nr 127 z dnia 9 sierpnia 2007roku poz. 2271, z późn.zmianami).

Nieruchomość znajduje się w w/wym. zmianie planu na terenie elementarnym 10.MC.04 o podstawowym przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Szczegółowe wymogi dotyczące zabudowy i zagospodarowania znajdują się ww/wym. planie miejscowym .

Przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona na rzecz nabywcy odpłatna i bezterminowa służebność drogowa na działce nr 253/7, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez pas terenu o szerokości 3,5 m, licząc od granicy z działką nr 252/1 i 252/2 na całej długości (od granicy z działką nr 251 ul.Zwycięstwa do granicy z działką nr 253/6), zapewniająca dostęp do drogi publicznej. Z tytułu ustanowienia służebności drogowej nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Lębork wynagrodzenia w kwocie 1.775,00 zł + VAT w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarilnej.

Cena wywoławcza 50.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 2.658,59 zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek Bp.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 21.09.2017r. o godz. 11.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) należy wnieść na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Lęborku, najpóźniej do dnia 15.09.2017r.

Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 15.09.2017r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości 
w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem do dnia 25.09.2017r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lębork

Witold Namyślak

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF