Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 23.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 20-10-2016

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone

1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1a o powierzchni 32,12 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki) przy ul. Kossaka 18 wraz ze sprzedażą 104/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 45/5, obręb 4 o powierzchni 280 m2, KW SL1L/00019009/2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej.

Przetarg odbędzie się 23.11.2016r. o godz. 9.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 57.000,00 zł

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 453,86 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro. Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł.

2. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 24 o powierzchni 41,16 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy Placu Pokoju 23-25 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 167/10000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 385, obręb 3 o powierzchni 664 m2, KW SL1L/00010737/1.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 9.MC.23 o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Przetarg odbędzie się 23.11.2016r. o godz. 9.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Cena wywoławcza 86.000,00 zł

w tym:

cena lokalu 84.887,00 zł (98,71 % ceny wywoławczej)

cena udziału w działce 1.113,00  ( 1,29 % ceny wywoławczej)

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 425,85 zł + koszt ogłoszenia prasowego.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości, na którą składają się cena lokalu oraz pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Cena lokalu stanowi 98,71 % wylicytowanej ceny nieruchomości. Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi 25% wylicytowanej ceny przynależnego do lokalu udziału w gruncie. Cena udziału w gruncie wynosi 1,29 % wylicytowanej ceny nieruchomości. Do pierwszej opłaty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Cena lokalu, pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem VAT oraz należność za poniesione koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekroczyć kwoty równej 15 tyś. euro.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Zbywca nie przedłoży do umowy ani po umowie notarialnej takiego świadectwa, a jego ewentualne sporządzenie może nastąpić wyłącznie na koszt własny nabywcy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.000,00 zł.

Warunki dotyczące wszystkich przetargów:

Wadium w pieniądzu można wpłacać w Punkcie Kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Miejskim w Lęborku, nie później niż do dnia 17.11.2016r. do godz. 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej Paribas Bank S.A. Oddział w Lęborku. W razie wpłat na konto, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 17.11.2016r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet cen nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014, poz. 1380.). Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadium zostanie zwrócone w dniu 24.11.2016r. wgodz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 24.11.2016r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami naI piętrze UM (pokój 119) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel.059 8637703.Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.lebork.pl Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF