Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 24.02.2014 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 20-01-2014

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 9 miasta Lęborka , uregulowanych w księdze wieczystej Nr SL1L/00014919/9.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży od 01 stycznia 2004 r nie posiadają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Nr działki

Ulica

Powierzchhnia w m ?

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Rodzaj użytku

Koszt przygotowania dokumentacji w zł

165/2

Wyspiańskiego

611

70 000,00

7 000,00

Bp

560,21+koszt ogłoszenia prasowego

165/4

Staszica

415

50 000,00

5 000,00

Bp

560,21+koszt ogłoszenia prasowego

Cena nabycia nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r Nr. 177 poz. 1054 ze zm.).

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 24.02.2014 r w Sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. o godz. 13.40 na sprzedaż działki nr 165/2

o godz. 14.10 na sprzedaż działki nr 165/4

Chcąc uczestniczyć w przetargach, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli.

Wadia w pieniądzu (z oznaczonym numerem działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 20.02.2014 r w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

W razie wpłat wadiów na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 20.02.2014 r pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadia wniesione przez uczestników przetargów, którzy przetargi wygrali zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów ogłoszonymi w ogłoszeniu. Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach, przedłożą komisji przetargowej dowody wpłat wadiów oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone w dniu 25.02.2014 r w godz.. 12.00 - 14.00 w Punkcie Kasowym BGZ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 26.02.2014 r na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730 (48). Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork WWW.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro) Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF