Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 25.04.2017 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 22-03-2017

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 196/13 o powierzchni 6020m2 położonej w obrębie 11 miasta Lęborka w rejonie ulic Jana Pawła II, Roszarniczej i Słupskiej, uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014977/3.

Nieruchomość polożona jest na terenie, który od 01 stycznia 2004r. nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nabywca nieruchomości ustanowi nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na prawie położenia, przebiegu i znoszenia w gruncie sieci kanalizacji deszczowej kd 200 obejmującej pas terenu o szerokości 2 m licząc po 1 m, po każdej stronie osi sieci jak również na czasowym i ograniczonym prawie wstępu na opisany wyżej teren działki w celu dokonania naprawy, usunięcia awarii, bieżącej konserwacji lub wymiany wskazanej sieci - na rzecz Gminy Miasto Lębork.

Z uwagi na znajdującą się na działce siecią kanalizacyjną Dn-200 o długości 38,5m, Dn 400 o długości 50,0m, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustalenia z MPWiK Sp. z o.o w Lęborku prawa służebności przesyłu polegającej na prawie dostępu do urządzenia przesyłowego lub sposobu przebudowy sieci kanalizacyjnej. Dostęp polegał będzie na korzystaniu z pasa terenu o szerokości 4,0 m, licząc po 2,0 m, po każdej stronie osi przewodu w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy ww. przewodów wraz z prawem wejścia na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników MPWiK Sp.z o.o. oraz przez podmioty i osoby, z którymi Spółka współpracuje w związku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie informacją zawartą w piśmie ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie DR-EOP-5MMD-001071-2016 z dnia 19.12.2016r. nad działką nr 196/13 znajdują się przewody elektroenergetyczne linii napowietrznej 110 kV, dlatego też od istniejącej sieci elektroenergetycznej należy zachować pas wolny od zabudowy po 19,5m od osi linii w obydwie strony.

Przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona na rzecz nabywcy odpłatna i bezterminowa służebność drogowa na działce nr 187/22, zapewniająca dostęp do drogi publicznej. Z tytułu ustanowienia służebności drogowej nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Lębork wynagrodzenia w kwocie 4.575,00 zł +VAT w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza wynosi 400.000,00 zł

Cena nabycia nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 710 ze zm.)

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 417,65 zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekraczać kwoty równej 15 tyś. złotych.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek Bp.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 25.04.2017r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 20.04.2017r. w godz. 9.00 - 14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

W razie wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 20.04.2017r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 27.04.2017r. w godz. 12.00 - 14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 27.04.2017r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48).

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lębork

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF