Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 25.11.2013 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 18-09-2013

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 14 miasta Lęborka w rejonie ulic Wincentego Witosa, Stanisława Mikołajczyka i drogi krajowej nr 6, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork-Wschód”, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014914/4.

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork-Wschód”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr LX-514/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 2 z dnia 7 stycznia 2011r., poz. 28).

Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomości stanowiące działki nr 299/2, 299/4-7 położone są na terenie 4.PU.04, a działki nr 282/11, 282/13-14 położone są na terenie 4.PU.03, przeznaczonym pod funkcje przemysłowe i usługowe.

Szczegółowe wymogi dotyczące zabudowy i zagospodarowania znajdują się w w/wym. planie miejscowym.

Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiazek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie, badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.

Nr

działki

Powierzchnia w m2

Cena

wywoławcza w zł

Wadium

w zł

Rodzaj

użytku

Koszt dokumentacji w zł

299/2

22 834

772.000,00

80.000,00

Bp

380,32 + koszt ogłoszenia prasowego

299/4

13 582

625.000,00

70.000,00

Bp

380,32 + koszt ogłoszenia prasowego

299/5

12 000

479.000,00

50.000,00

Bp

380,32 + koszt ogłoszenia prasowego

299/6

10 976

438.000,00

50.000,00

Bp

380,32 + koszt ogłoszenia prasowego

299/7

13 467

537.000,00

50.000,00

Bp

380,32 + koszt ogłoszenia prasowego

282/11

43 447

1.734.000,00

100.000,00

Bp

380,32 + koszt ogłoszenia prasowego

282/13

36 442

1.232.000,00

100.000,00

Bp

380,32 + koszt ogłoszenia prasowego

282/14

38 206

1.292.000,00

100.000,00

Bp

380,32 + koszt ogłoszenia prasowego

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Wykonanie uzbrojenia pozwalającego na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej nastąpi w okresie nie dłuższym niż do końca 2015r. Podłączenie do innych urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywców po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa.

Na terenie działek nr 299/2, 282/13, 282/14 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np.skablowania) linii SN 15kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia.

Na n/w działkach znajduje się rezerwa terenu przeznaczona na pas techniczny infrastruktury:

- nr 299/2 i 299/4 oznaczona jako wydzielenie wewnętrzne „04/1.2.IT”

- nr 282/11 i 282/14 oznaczona jako wydzielenie wewnętrzne „03/1.1.IT”

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomości stanowią użytek Bp.

Na części działki 282/14 od strony drogi nr 6 przebiega magistrala wodociągowa W 110.

Przetargi przeprowadzone zostaną w dniu 25.11.2013r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul.Armii Krajowej 14:

godz. 13.00 na sprzedaż działki nr 299/2,

o godz. 13.20 na sprzedaż działki nr 299/4,

o godz. 13.40 na sprzedaż działki nr 299/5,

o godz. 14.00 na sprzedaż działki nr 299/6,

o godz. 14.20 na sprzedaż działki nr 299/7,

o godz. 14.40 na sprzedaż działki nr 282/11,

o godz. 15.00 na sprzedaż działki nr 282/13,

o godz. 15.20 na sprzedaż działki nr 282/14.

Chcąc uczestniczyć w przetargach, należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z tych nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach na określone nieruchomości jest wniesienie odpowiedniego wadium wyszczególnionego w tabeli. Wadia w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) należy wnieść na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Lęborku, najpóźniej do dnia 21.11.2013r.

Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 21.11.2013r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadia wniesione przez uczestników przetargów, którzy przetargi wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu. Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach, przedłożą komisji przetargowej dowody wpłat wadiów oraz dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone do dnia 27.11.2013r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF