Urząd Miejski w Lęborku

Przetargi - 28.11.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)

Utworzono: 25-10-2016

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 189/85 o powierzchni 1686mpołożonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014977/3.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla “Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Leborku, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014r. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z dnia 16 października 2014roku, poz.3477).

Zgodnie z ustaleniami w/w planu nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN/U-8 o podstawowym przeznaczeniu terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe. Szczegółowe wymogi dotyczące zabudowy i zagospodarowania znajdują się w w/wym. planie miejscowym.

Cena nieruchomości wynosi 170.000,00 zł

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 2.867,65 zł plus koszt ogłoszenia prasowego.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w Punkcie BGŻ BNP Paribas S.A. w Urzędzie Miejskim w Lęborku, z tym że jednorazowa wpłata dzienna w kasie nie może przekraczać kwoty równej 15 tyś. euro.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek Bp.

Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym:

-służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku w związku ze znajdującym się na niej urządzeniem przesyłowym- elektroenergetyczną linią kalbową 15kV, ustanowioną w akcie notarialnym Rep. “A” Nr 2145/2016 z dnia 22.09.2016r.

- służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku w związku ze znajdującymi się urządzeniami przesyłowymi w postaci: sieci kanalizacyjnej Dn 150, sieci wodociągowej Dn 110 oraz przyłącza wodociągowego Dn 40, ustanowioną w akcie notarialnym Rep. “A” Nr 2151/2016 z dnia 22.09.2016r.

Nabywca nieruchomości ustanowi nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na prawie położenia, przebiegu i znoszenia w gruncie sieci kanalizacji deszczowej kd 315 obejmującej pas terenu o szerokości 2 m licząc po 1 m, po każdej stronie osi sieci i długości 18 m o łącznej powierzchni 36m- jak również na czasowym i ograniczonym prawie wstępu na opisany wyżej teren działki w celu dokonania naprawy, usunięcia awarii, bieżącej konserwacji lub wymiany wskazanej sieci - na rzecz Gminy Miasto Lębork.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 28.11.2016ro godz. 14.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać w Punkcie Kasowym BGŻ BNP Paribas S.A. w Urzędzie Miejskim w Lęborku nie później niż do dnia 24.11.2016r. w godz. 9.00-14.00 lub na konto Gminy Miasto Lębork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Lęborku.

W razie wpłaty wadium na konto środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 24.11.2016r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości 
w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 29.11.2016r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym BGŻ BNP Paribas S.A w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przelewem do dnia 30.11.2016r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty przygotowania dokumentacji, zgodnie ze stanem faktycznym oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych ponosi nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF