Urząd Miejski w Lęborku

Ankieterzy przeprowadzą inwentaryzację źródeł emisji

Utworzono: 30-11-2017

W ramach sporządzanego „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP), dla Gminy Miasto Lębork do roku 2030” od 1 do 3 grudnia br. ankieterzy firmy ATMOTERM S.A. z Opola przeprowadzą na terenie miasta inwentaryzację źródeł emisji.

Przygotowywany plan działań opracowywany jest w oparciu o istniejący „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Miasto Lębork”.  Plan  zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011r. nr 94 poz.551 z póżń. zm.) i jest sporządzany w oparciu o wytyczne Porozumienia Miedzy Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym, dostępnym na stronie www.eumayors.eu Jako podstawę opracowania przyjęto istniejący Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lębork udostępniony na stronie www.ekolebork.pl.

W Planie zostaną wyznaczone cele w zakresie: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i zużycia energii finalnej do roku 2020 i 2030, zwiększenia do roku 2020 i 2030 udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wszystkie na poziomie nie niższym niż zakładane w Porozumieniu między Burmistrzami. Powyższe cele zostaną ustalone na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji działań redukujących emisje CO2  i zużycia energii pochodzących z OZE i obejmą cały teren Gminy Miasto Lębork i wszystkie sektory oraz podmioty będące producentami i odbiorcami energii.

W dniach 1, 2, 3 grudnia br. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł emisji. Upoważnieni przez Burmistrza Miasta Lęborka ankieterzy firmy ATMOTERM S.A. z Opola zwrócą się do mieszkańców o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w załączonej ankiecie.

Ankieterzy przeprowadzą inwentaryzację źródeł emisji

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF