Urząd Miejski w Lęborku

Czekają laptopy

Utworzono: 07-07-2014

Do 13 lipca br. można składać formularze zgłoszeniowe do projektu „e – Lębork – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFRR, Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3.
Celem głównym projektu jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub osoby niepełnosprawne. W ramach projektu każdy Beneficjent, który zakwalifikuje się do otrzymania wsparcia, dostanie w użytkowanie sprzęt komputerowy oraz darmowy dostęp do Internetu.

Do projektu mogą przystąpić osoby zameldowane na terenie Gminy Miasto Lębork, nie posiadające komputera z dostępem do szerokopasmowego Internetu, spełniające co najmniej jedno kryterium:

  1. osoby z grupy 50+ spełniające kryterium dochodowe zgodnie z wytycznymi programu,
  2. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym,
  3. dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z wytycznymi programu.

Każde gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Urzędzie Miejskim w Lęborku (Kancelaria Ogólna okienko nr 1), Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz można je pobrać ze strony internetowej miasta www.lebork.pl

Wypełniony i podpisany przez osobę zgłaszaną lub w przypadku osób niepełnosprawnych rodzica bądź opiekuna prawnego Formularz Zgłoszeniowy do projektu oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie, w Urzędzie Miejskim w Lęborku lub przesłać pocztą do Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork (za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do urzędu).

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF