Urząd Miejski w Lęborku

Dotacja na usuwanie azbestu w roku 2017 – zapraszamy do składania wniosków

Utworzono: 08-03-2017

Możliwość uzyskania dotacji  do usuwania wyrobów zawierających azbest pojawiła się po ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejnej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (łączna kwota 41.938,09 zł) w latach 2012 – 2016 usunięto w Gminie Miasto Lębork łącznie 54,01 Mg wyrobów azbestowych. Szacunkowo pozostało do utylizacji 644 Mg płyt azbestowych zlokalizowanych na 175 nieruchomościach. 

O udzielenie dofinansowania w tym roku mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych  na terenie Gminy Miasto Lębork.

Dofinansowanie może być udzielone do 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork określa Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.02.2017 r.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji, zapraszamy do składania wniosków w terminie do 31 marca 2017 roku. Na ich podstawie Gmina Miasto Lębork  wystąpi w terminie do 14.04.2017 r. do WFOŚiGW Gdańsku z wnioskiem o dofinansowanie w ramach ww. konkursu. Po ogłoszeniu wyników przez WFOŚiGW (do 31.05.2017 r.) gmina wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie ewentualny montaż nowego dachu.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy ul. Armii Krajowej 14, pok. B 121, tel. 59 8637755. Formularze wniosków i załączników do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej www.ekolebork.pl, a także w Wydziale Ochrony Środowiska.

Gmina Miasto Lębork od 2012 roku korzysta z dotacji otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach corocznych konkursów „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

W latach 2012-2016 przy udziale łącznej kwoty dotacji z WFOŚiGW wynoszącej  41.938,09 zł,  usunięto w Gminie Miasto Lębork 54,01 Mg wyrobów azbestowych. Szacunkowo pozostało do utylizacji 644 Mg płyt azbestowych zlokalizowanych na terenie 175 nieruchomości. 


  1. Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętej w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork – aktualizacja”, przyjętym Uchwałą Nr XIV-157/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 r.
     
  2. Załącznik do Zarządzenia nr 22/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.02.2017 r. Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Miasto Lębork - aktualizacja
     
  3. Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.02.2017 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad realizacji w 2017 roku Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF