Urząd Miejski w Lęborku

IX Sesja Rady Miejskiej w Lęborku

Utworzono: 09-09-2019

IX Sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 16 września 2019 o godz. 12.00 w sali rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku.

PORZĄDEK OBRAD

Porządek
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 14.06.2019 r. , VIII Sesji z dnia 19.07.2019r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a. Przyjęcia Stanowiska władz samorządowych Lęborka w sprawie przestrzegania zasad humanizmu, ogólnoludzkich wartości i szacunku dla wszystkich ludzi.

 • b. Przyjęcia stanowiska „O wolności Gminy Miasta Lęborka od ideologii LGBT i gender”.
 • c. Utworzenia na terenie Miasta Lęborka Rady Dialogu ds. Równego Traktowania.
 • d. Zmiany Uchwały Nr III-11/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2019 rok.
 • e. Zmiany Uchwały Nr III-10/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2018roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2019-2031. f. Zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 września 2014 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla „Sportowa” pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 października 2014 roku, poz. 3477).
 • g. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno-sportowych nad rzeką Łebą i Okalicą w Lęborku.
 • h. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku.
 • i. Przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV-220/99 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 grudnia 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 45 z dnia 8 maja 2000 roku, poz.273) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Głowackiego w Lęborku w zakresie obejmującym część terenu elementarnego 11.11.MW stanowiącego wydzielenie wewnętrzne 1.1.ZP oraz teren elementarny 11.13.UG;
 • j. Przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Lęborka na okres 4 lat 2019-2023.
 • k. Zmiany Statutu Gminnej Rady Seniorów w Lęborku.
 • l. Określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. m. Zmiany uchwały Nr XXXII-483/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork;
 • n. Wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Miasto Lębork.
 • o. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres dłuższy niż trzy lata ( ul. Kanałowa).
 • p. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu (ul. Mostnika).
 • q. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu (ul. Wita Stwosza).
 • r. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu (ul. Pułaskiego).
 • s. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Kossaka i Alei Wolności).
 • t. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Kazimierza Pułaskiego).
 • u. Zmiany uchwały Nr XXX-433/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.08.2017 r., wyrażającej zgodę na nabycie nieruchomości za cenę niższą niż ich wartość rynkowa.
 • v. Wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości od skarbu Państwa w drodze darowizny.
 • w. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Sienkiewicza 23).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • a. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (ul. Orzeszkowej, ulica Łokietka).
 • b. Zmiany Uchwały Nr XXXII-476/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.
 • c. Uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lęborku Nr VI-67/2019 z dnia 31.05.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajm lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Gdyni.
 • d. Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
 • e. Zmiany uchwały nr II-4/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30.11.2018 roku w sprawie ustalenia rodzajów, składów ilościowych oraz osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Lęborku VIII kadencji w latach 2018-2023.
 • f. Zmiany Uchwały Nr XXVIII-387/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23.05.2017 r., dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (Kossaka 3/4a).
 • g. Zmiany Uchwały Nr XXXII-476/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017 r., dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.
 • h. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego ( ul. Kellera).
 • i. Rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lęborka.
 • j. Uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na najemcę lokalu mieszkalnego.

6. Sprawozdania:

 • a. - z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata za okres od 13 maja 2019 do 20 sierpnia 2019 roku,
 • b. - z realizacji Rocznego programu współpracy na 2019 rok Gminy miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc czerwiec i lipiec 2019 rok,
 • c. - z przeprowadzonych konsultacji „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2020 rok,
 • d. - z zakończenia prac Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lęborku,
 • e. - protokół z obrad zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Lęborku opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w sądach powszechnych na lata 2020-2023,
 • f. - z prac Komisji Statutowej

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie obrad.

Ważne
Zmiana organizacji ruchu na odcinku al. Niepodległości
20-08-2019
Firma WANT Sp. z o.o.- wykonawca remontu mostu nad rzeką Łebą w ciągu drogi...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF