Urząd Miejski w Lęborku

Konkurs

Utworzono: 06-06-2017

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne miasta Lęborka w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  pn.:  "Biuro Mentoringu – Wehikuł Usamodzielnienia"

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

  1. Rodzaj zadania: rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla rodzin.
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – do kwoty  7.000 zł.
  3. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty określono w specyfikacji dostępnej na stronie internetowej miasta Lęborka oraz na stronie: www.bip.um.lebork.pl w zakładce „ konkursy”  pod hasłem „konkursy 2017”, która jest do pobrania wraz z nowym wzorem oferty.
  4. Termin realizacji zadania: w okresie sierpień – grudzień 2017 r. 
  5. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją: „Biuro Mentoringu – Wehikuł Usamodzielnienia", w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego  w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, do godziny 15.00.  
  6. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania. 
  7. Realizowane są i zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których koszty wyniosły: 
  • rok 2016 – 0 zł
  • rok 2017 – 0 zł
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF