Urząd Miejski w Lęborku

Konsultacje ws. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Utworzono: 25-07-2017

Na podstawie Uchwały Nr LIX-512/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.10.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje prowadzone będą od 2 do 15 sierpnia br.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 sierpnia 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 15 września 2017 r.

Forma konsultacji: zebranie opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną – decyduje data wpływu.

Projekt konsultowanej uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku pod adresem bip.um.lebork.pl w zakładce Prawo lokalne à „konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”(konsultacje 02.08.2017r.).

Opinie oraz uwagi na temat projektu uchwały można wnosić na formularzu dostępnym pod adresem bip.um.lebork.pl w zakładce podanej powyżej, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 lub pocztą elektroniczną na adres sps [AT] um [DOT] lebork.pl. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres organizacji, imię, nazwisko oraz telefon osoby wyznaczonej do udziału w konsultacjach, podpisanie formularza przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF