L Sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 17-02-2023

W dniu 24 lutego 2023 o godz. 12.00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Sesji nr XLIX z dnia 27.01.2023r. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a.    Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”
b.    Zmiany Uchwały nr XLIX-621/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.01.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2023r.
c.    Zmiany Uchwały nr XLIX-622/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.01.2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2023- 2035.
d.    Emisji obligacji komunalnych ( 6.500.000.)
e.    Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miasto Lębork.
f.    Wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo–Gminnego pod nazwą „Lęborski Związek Powiatowo-Gminny”.
g.    Podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Ogre (Łotwa).
h.    Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lęborku.
i.    Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką Okalicą w Lęborku.
j.    Ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 119/7 i 119/10 obręb 4 w Lęborku.
k.    Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości ( działka nr 46/14 o powierzchni 1955m2).
l.    Nadania nazwy placowi położonemu na terenie Gminy Miasto Lębork.
m.   Określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork.
n.    Zmiany Uchwały Nr X-132/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
o.    Zmiany Uchwały Nr XXI-322/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.12.2020 r. w. sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.

5.Sprawozdania:
a.    Sprawozdanie z realizacji uchwały ws. przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2023 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi za miesiąc styczeń 2023.
b.    Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX- 219-2008 ws. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata za okres od 11.01.2023r. do 17.02.2023.
c.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9. Informacje Przewodniczącego Rady. 

10. Zamknięcie obrad.