Urząd Miejski w Lęborku

Nabór do programu „MALUCH+” 2018

Utworzono: 06-11-2017

Wojewoda Pomorski informuje, że prowadzony jest nabór ofert w ramach konkursu „MALUCH+” 2018. Program na który w roku 2018 przeznaczono 450 mln zł dofinansowuje działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat3, tj. żłobów, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. W konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu.

Terminy składania ofert:
dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;
dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;
dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?
Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów), które w zależności od modułu mogą ubiegać się o środki na:

• moduł 1 (dla jst): tworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc:
moduł 1a: dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
moduł 1b: dofinansowywane będą zadania na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce lub nie funkcjonują instytucje opieki ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2
w gminie lub wnioskowana wysokość dotacji przekracza 3 mln zł;

• moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „MALUCH”;

• moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc;

• moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie).

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2018”do właściwego - ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki - urzędu wojewódzkiego.
 

Więcej informacji tutaj: http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci/item/2675-konkurs-maluch-2018-rozpoczety

 

Nabór do programu „MALUCH+” 2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF