Urząd Miejski w Lęborku

Nabór na rok szkolny 2017/2018

Utworzono: 01-04-2017

Od 3 kwietnia 2017 rozpoczyna się nabór na rok szkolny 2017/2018 do lęborskich przedszkoli.

Nabór do szkół podstawowych rozpocznie się w maju.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy pobrać w odpowiednich placówkach w niżej wymienionych terminach:

  • przedszkola, oddziały zerowe przy szkołach podstawowych - od 3.04.2017 r. do 28.04.2017 r.
  • szkoły podstawowe - od 4.05.2017 r. do 9.06.2017 r.

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym.

Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.

Zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Placówki, w których w roku szkolnym 2017/2018 realizowane będzie wychowanie przedszkolne:

- Przedszkole Nr 1

- Przedszkole Nr 2

- Przedszkole Nr 5

- Przedszkole Nr 6

- Przedszkole Nr 9

- Przedszkole Nr 10

- Szkoła Podstawowa Nr 4

- Szkoła Podstawowa Nr 5.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Lęborku. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej jak 3 wybranych szkół.

Placówki, w których w roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie obowiązek szkolny w klasach pierwszych szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. I Armii Wojska Polskiego 10

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14

- Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52

zgodnie z obwodami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Lęborku XXVI – 363/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

 

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF