Urząd Miejski w Lęborku

Obwieszczenie o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej

Utworzono: 03-09-2020

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lęborka o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej.

Na podstawie art. 7 ust. 10  ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w  przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 219), zawiadamiam o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 309/1, 309/3 i 309/4 obręb 7 w Lęborku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Lęborka w zakładce Informacje, Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi.

Uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 344) w terminie do dnia 23 września 2020r.

Pisma należy kierować na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: architektura@um.lebork.pl

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie ustalania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, a nadto:

1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.lebork.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą określoną w ustawie z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF