Urząd Miejski w Lęborku

Ogłoszenie

Utworzono: 05-03-2019

O powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku  w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącą wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39, 46, 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081,        ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII-388/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany zatwierdzonego Uchwałą Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku, poz. 458) w zakresie obejmującym:

- część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącą wydzielenia wewnętrzne oznaczone jako 14/1.1 i 14/1.2.ZP;

- teren elementarny oznaczony 4.UO.01,

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork - Wschód” w Lęborku w zakresie obejmującym:

- część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącą wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP,

- teren elementarny oznaczony 4.UO.01

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 marca 2019 roku do 15 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. 116  w godzinach od  8.00 do 15.00.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu w w/wym. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl w pozycji Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,  w sali nr 101, o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945, ze zm.) oraz art. 54 ust.3, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081, ze zm.) każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lęborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą  elektronicznej skrzynki podawczej epuap.gov.pl opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem zaufanym.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF